Language of document :

Överklagande ingett den 23 november 2018 av VTB Bank PAO, tidigare VTB Bank OAO, av den dom som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 13 september 2018 i mål T-734/14, VTB Bank mot rådet

(Mål C-729/18 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: VTB Bank PAO, tidigare VTB Bank OAO (ombud: M. Lester QC, J. Dawid, Barristers, C. Claypoole, Solicitor, J. Ruiz Calzado, abogado)

Övriga parter i målet: Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

ta upp VTB:s överklagande av tribunalens dom till prövning,

ogiltigförklara de restriktiva rättsakterna i den mån de avser VTB,

slå fast att artikel 1 i rådets beslut 2014/512/GUSP1 , artikel 5 i förordning nr 833/20142 , artikel 1 i rådets beslut 2014/659/GUSP3 , och artikel 1.5 i förordning nr 960/20144 är rättstridiga/otillämpliga,

förplikta rådet att ersätta VTB:s kostnader för överklagandet och för förfarandet vid tribunalen.

Grunder och huvudargument

Den första grunden

Tribunalen gjorde en felaktig tolkning av artikel 5.1 a i förordningen genom att den slog fast att villkoret att ett institut ” uttryckligen har mandat att främja den ryska ekonomins konkurrenskraft, diversifiering och investeringsfrämjande” inte tillämpades på VTB såsom ett ”större kreditinstitut”. Följaktligen gjorde tribunalen fel när den slog fast att rådet inte hade gjort någon uppenbart felaktig bedömning när det bedömde att VTB uppfyllde villkoren för att tas upp i förteckningen enligt artikel 5.1 a i förordningen.

Den andra grunden

Tribunalen gjorde fel när den slog fast att de villkor med stöd av vilka VTB togs upp i förteckningen enligt artikel 1 i beslutet och artikel 5.1 a i förordningen var lämpliga och proportionerliga med hänsyn till målen med de restriktiva rättsakterna.

Den tredje grunden

Tribunalen gjorde fel när den fann att de restriktiva rättsakter som tillämpades på VTB utgjorde ett proportionerligt ingrepp i VTB:s grundläggande rättigheter enligt artiklarna 16 och 17 i stadgan om de grundläggande rättigheterna och artikel 1, protokoll 1 i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, både avseende de villkor som antogs enligt de restriktiva rättsakterna och beslutet att ta upp VTB i förteckningen enligt dessa villkor.

____________

1 Rådets beslut 2014/512/Gusp av den 31 juli 2014 om restriktiva åtgärder med hänsyn till Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina (EUT L 229, 2014, s. 13).

2 Rådets förordning (EU) nr 833/2014 av den 31 juli 2014 om restriktiva åtgärder mot bakgrund av Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina (EUT L 229, 2014, s. 1).

3 Rådets beslut 2014/659/Gusp av den 8 september 2014 om ändring av beslut 2014/512/Gusp om restriktiva åtgärder med hänsyn till Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina (EUT L 271, 2014, s. 54).

4 Rådets förordning (EU) nr 960/2014 av den 8 september 2014 om ändring av förordning (EU) nr 833/2014 om restriktiva åtgärder mot bakgrund av Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina (EUT L 271, 2014, s. 3).