Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 3 maja 2018 r. w sprawie T-193/17 CeramTec GmbH / EUIPO, wniesione w dniu 13 lipca 2018 r. przez CeramTec GmbH

(Sprawa C-463/18 P)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnosząca odwołanie: CeramTec GmbH (przedstawiciel: A. Renck, Rechtsanwalt)

Druga strona postępowania: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Postanowieniem z dnia 15 stycznia 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości (siódma izba) stwierdził niedopuszczalność odwołania.

____________