Language of document :

Преюдициално запитване от Cour administrative (Люксембург), постъпило на 30 ноември 2018 г. — B, C, D/Administration des contributions directes

(Дело C-749/18)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Cour administrative

Страни в главното производство

Жалбоподатели: B, C, D

Ответник: Administration des contributions directes

Преюдициални въпроси

Трябва ли членове 49 ДФЕС и 54 ДФЕС да се тълкуват в смисъл, че не допускат законодателство на държава членка относно режим на данъчна консолидация, който, от една страна, дава възможност за консолидиране на резултатите на дружества от една и съща група, което допуска единствено вертикална данъчна консолидация между местно дружество майка или местен постоянен обект на чуждестранно дружество майка и нейните местни дъщерни дружества, а същевременно, от друга страна, не допуска чисто хоризонтална данъчна консолидация само на дъщерните дружества, както на чуждестранно дружество майка, което няма местен постоянен обект, така и на дружество майка, което е местно или чуждестранно лице, но има местен постоянен обект?

При утвърдителен отговор на първия въпрос, трябва ли членове 49 ДФЕС и 54 ДФЕС да се тълкуват в смисъл, че не допускат същото законодателство на държава членка относно режим на данъчна консолидация, и по-специално строгото разграничение между режимите за вертикална консолидация (между холдингово дружество и неговите преки или непреки дъщерни дружества) и хоризонтална консолидация (между две или повече местни дъщерни дружества на холдингово дружество майка, което остава извън обхвата на данъчната консолидация), произтичащо от това законодателство, нито произтичащото от него задължение да се прекрати съществуваща вертикална данъчна консолидация, преди да може да се създаде хоризонтална данъчно консолидирана група, в следната хипотеза:

–    преди това е била създадена вертикална данъчна консолидация с консолидиращо на национално равнище холдингово дружество, което е местно лице за съответната държава членка (представляващо същевременно междинно дъщерно дружество по отношение на крайното дружество майка, което е местно лице за друга държава членка), и местни дъщерни дружества на холдинговото дружество, тъй като законодателството на съответната държава членка е допускало единствено вертикална данъчна консолидация, за да може да се ползва този режим, независимо дали крайното дружество майка е местно лице за друга държава членка,

–    на дружества сестри на консолидиращото холдингово дружество от съответната държавата членка (а следователно и дъщерни дружества на крайното дружеството майка, което е местно лице за друга държава членка) е отказан достъп до съществуваща данъчна консолидация, с мотива че двата режима на данъчна консолидация — вертикална и хоризонтална, са несъвместими, и

–    включването на посочените дружества сестри в обхвата на данъчната консолидация на резултатите на дружества от групата би означавало да се прекрати съществуващата вертикална данъчна консолидация с произтичащите от това неблагоприятни данъчни последици поради неспазване на минималната продължителност на съществуване на консолидацията, предвидена от националното законодателство, и да се създаде нова хоризонтална данъчна консолидация, въпреки че консолидиращото местно дружество (на равнището на което за данъчни цели се консолидират резултатите на включените в консолидацията дружества) остава същото?

При утвърдителен отговор и на втория въпрос, трябва ли членове 49 ДФЕС и 54 ДФЕС, както и принципът на полезното действие на правото на Съюза, да се тълкуват в смисъл, че не допускат същото законодателство на държава членка относно режим на данъчна консолидация, и по-специално прилагането на срок, в който трябва да бъде подадено пред компетентния орган всяко искане за допускане до режима на данъчна консолидация задължително преди края на първата финансова година, за която е поискано да се приложи този режим, в следната хипотеза:

–    при положителни отговори на първите два въпроса, това законодателство изключва по начин, несъвместим със свободата на установяване, хоризонталната данъчна консолидация само между дъщерни дружества на едно и също дружество майка, както и възможността за изменение на съществуваща вертикална данъчно консолидирана група чрез добавянето на дружества сестри на консолидиращото дружество,

–    преди публикуването на решението на Съда на Европейския съюз от 12 юни 2014 г. (съединени дела C-39/13, C-40/13 и C-41/13) националната административна и съдебна практика в съответната държава членка е приемала за валидно посоченото законодателство,

–    след публикуването на решението от 12 юни 2014 г. и още преди края на 2014 г. няколко дружества са представили искане за включване в съществуваща данъчно консолидирана група чрез допускане на хоризонтална данъчна консолидация с консолидиращото дружество на съществуващата група, като са се позовали на решението от 12 юни 2014 г., и

–    това искане се е отнасяло не само за финансовата 2014 година, все още неприключила към момента на подаване на искането, но и за предходната финансова 2013 година, считано от която участващите дружества са отговаряли на всички условия по същество за достъп до режим на данъчна консолидация, които са съвместими с правото на Съюза?

____________