Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Cour administrative (Luxemburg) den 30 november 2018 – B, C, D mot Administration des contributions directes

(Mål C-749/18)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Cour administrative

Parter i det nationella målet

Klagande: B, C, D

Motpart: Administration des contributions directes

Tolkningsfrågor

1.     Ska artiklarna 49 och 54 FEUF tolkas så, att de utgör hinder för lagstiftningen i en medlemsstat enligt vilken det är tillåtet att konsolidera resultaten från bolag i samma koncern, men det, å ena sidan, uteslutande är möjligt att vertikalt sambeskatta ett moderbolag med hemvist i landet eller ett inhemskt driftställe som tillhör ett moderbolag som inte har hemvist i landet och bolagets dotterbolag med hemvist i landet, och det, å andra sidan, inte är möjligt att det sker en rent vertikal sambeskattning av dotterbolagen till såväl ett moderbolag som inte har hemvist i landet och som saknar ett inhemskt fast driftställe, som till ett moderbolag med eller utan hemvist i landet, men som har ett inhemskt driftställe?

2.     För det fall fråga 1 ska besvaras jakande, ska artiklarna 49 och 54 FEUF tolkas så, att de utgör hinder mot lagstiftningen i en medlemsstat om ett system för sambeskattning av koncerner, i synnerhet mot den strikta uppdelningen mellan systemet för vertikal sambeskattning (mellan ett moderbolag och dess direkta eller indirekta dotterbolag) och systemet för horisontell sambeskattning (mellan dotterbolag med hemvist i landet, vilka tillhör ett moderbolag som inte omfattas av koncernsambeskattningen) som följer av denna lagstiftning samt mot det krav som följer av samma lagstiftning att befintlig vertikal sambeskattning måste upphöra innan det går att bilda en horisontellt sambeskattad koncern, när

det tidigare – till följd av att den berörda medlemsstatens lagstiftning endast tillåter vertikal sambeskattning av koncerner och i syfte att systemet för sambeskattning av koncerner ska vara tillämpligt trots att det yttersta moderbolag har hemvist i en annan medlemsstat – bildats en vertikalt sambeskattad koncern med ett moderbolag som är konsoliderande på nationell nivå i den berörda medlemsstaten (som samtidigt utgör det mellanliggande dotterbolaget i förhållande till det yttersta moderbolaget som har hemvist i en annan medlemsstat) och dotterbolag med hemvist i landet som tillhör det konsoliderande moderbolaget,

systerbolag till det konsoliderande moderbolaget i den berörda medlemsstaten (som således också är dotterbolag till det yttersta moderbolaget med hemvist i en annan medlemsstat) inte tillåts ansluta sig till den befintliga sambeskattade koncernen av det skälet att systemet för vertikal sambeskattning och systemet för horisontell sambeskattning är oförenliga med varandra, och

inkluderandet av dessa systerbolag i konsolideringen av resultaten för bolagen i koncernen skulle medföra att den befintliga, vertikalt sambeskattade koncernen upphörde – med de negativa skattekonsekvenser som detta skulle leda till på grund av att det krav på den kortaste tid som koncernsambeskattning måste ske som är föreskrivet i nationell rätt inte är uppfyllt – och att det bildades en ny horisontellt sambeskattad koncern, samtidigt som det konsoliderande bolaget med hemvist i landet (i vilket resultaten från de sambeskattade bolagen skulle konsolideras) skulle vara detsamma?

3.     Om även fråga 2 ska besvaras jakande, ska artiklarna 49 och 54 FEUF, tillsammans med principen om unionsrättens ändamålsenliga verkan, tolkas så, att de utgör hinder mot ovannämnda lagstiftning i en medlemsstat angående sambeskattning av koncerner, i synnerhet tillämpningen av en tidsfrist enligt vilken ansökningar om att omfattas av systemet för sambeskattning av koncerner måste ha getts in till den behöriga myndigheten före utgången av det första beskattningsåret för vilket det ansökts om att systemet ska tillämpas, när

det i enlighet med de jakande svaren på frågorna 1 och 2 framgår att denna lagstiftning hindrar horisontell sambeskattning mellan dotterbolagen till samma moderbolag samt en ändring av den befintliga vertikalt sambeskattade koncernen genom tillförandet av det konsoliderande bolagets systerbolag, på ett sätt som är oförenligt med etableringsfriheten,

lagstiftningen enligt administrativ praxis och rättspraxis i den berörda medlemsstaten före meddelandet av [Europeiska unionens domstols] dom av den 12 juni 2014 (förenade målen C-39/13, C-40/13 och C-41/13) ansågs vara giltig,

flera bolag efter meddelandet av domen den 12 juni 2014 och före utgången av det året, med åberopande av den domen, gett in en ansökan om att få ansluta sig till en befintlig sambeskattad koncern genom horisontell sambeskattning med det konsoliderande bolaget i den befintliga koncernen, och

ansökan avser inte enbart beskattningsåret 2014 (vilket löpte vid tidpunkten för ingivandet av ansökan), utan även det föregående beskattningsåret 2013, från och med vilket de inblandade bolagen uppfyllde samtliga med unionsrätten förenliga materiella villkor för att omfattas av systemet för sambeskattning av koncerner?

____________