Language of document : ECLI:EU:C:2019:211

NÁVRHY GENERÁLEHO ADVOKÁTA

GERARD HOGAN

prednesené 14. marca 2019(1)

Vec C226/18

Krohn & Schröder GmbH

proti

Hauptzollamt HamburgHafen

[návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Hamburg (Finančný súd Hamburg, Nemecko)]

„Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Colná únia – Dovozné a vývozné konania – Colný dlh – Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 – Článok 212a – Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 1238/2013, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo – Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 1239/2013, ktorým sa ukladá konečné vyrovnávacie clo – Oslobodenie od cla“


I.      Úvod

1.        Tento návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu článku 212a nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva,(2) v znení platnom v čase skutkových okolností sporu vo veci samej (ďalej len „colný kódex“), článku 3 ods. 1 písm. a) až c) vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 1238/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou sa vyberá dočasné clo uložené na dovoz fotovoltických modulov na báze kryštalického kremíka a hlavných komponentov (t. j. článkov) s pôvodom v Čínskej ľudovej republike alebo odosielaných z Čínskej ľudovej republiky,(3) a článku 2 ods. 1 písm. a) až c) vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 1239/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ukladá konečné vyrovnávacie clo na dovoz fotovoltických modulov na báze kryštalického kremíka a hlavných komponentov (t. j. článkov) s pôvodom v Čínskej ľudovej republike alebo odosielaných z Čínskej ľudovej republiky.(4)

2.        Návrh bol podaný v rámci konania medzi spoločnosťou Krohn & Schröder GmbH a Hauptzollamt Hamburg‑Hafen (Hlavný colný úrad prístavu Hamburg) (ďalej len „hlavný colný úrad“) v súvislosti s uložením antidumpingového a vyrovnávacieho cla z dôvodu, že tovar do uplynutia doby uskladnenia nenadobudol nové colne schválené určenie.

3.        Súdny dvor má vďaka tomu príležitosť objasniť vzťah medzi colným kódexom a vykonávacím nariadením, ktoré ukladá konečné antidumpingové clo a konečné vyrovnávacie clo, najmä pokiaľ ide o podmienky oslobodenia od cla.

II.    Právny rámec

A.      Colný kódex

4.        Článok 4 bod 7 colného kódexu vymedzuje „tovar spoločenstva“ ako tovar „dovezený z krajín alebo území, ktoré netvoria súčasť colného územia [Únie] a ktorý bol prepustený do voľného obehu“.

5.        Článok 4 bod 20 colného kódexu vymedzuje „prepustenie tovaru“ ako „úkon, ktorým colné orgány umožňujú nakladať s tovarom za podmienok stanovených pre colný režim, do ktorého bol tovar prepustený“.

6.        Článok 49 ods. 1 colného kódexu stanovuje

„Pri tovare, na ktorý bolo podané predbežné colné vyhlásenie, musia byť formality na pridelenie colne schváleného určenia alebo použitia splnené v týchto lehotách:

a)      45 dní odo dňa, kedy bolo podané predbežné colné vyhlásenie, v prípade tovaru prepravovaného po vodných cestách;

b)      20 dní odo dňa, kedy bolo vydané predbežné colné vyhlásenie, v prípade tovaru prepravovaného inak ako po vodných cestách.“

7.        Článok 53 ods. 1 colného kódexu stanovuje:

„Colné orgány vykonajú bez zbytočného odkladu všetky nevyhnutné opatrenia, vrátane predaja tovaru, aby upravili postavenie tovaru, pri ktorom neboli formality potrebné na pridelenie colne schváleného určenia alebo použitia začaté v lehote ustanovenej v článku 49.“

8.        Článok 74 ods. 2 colného kódexu stanovuje:

„Ak colné orgány na základe predpisov upravujúcich colný režim, do ktorého je tovar navrhovaný, požadujú zabezpečenie colného dlhu, nesmie byť tovar do tohto colného režimu prepustený, pokiaľ nebude takéto zabezpečenie poskytnuté.“

9.        Článok 204 ods. 1 písm. a) colného kódexu stanovuje:

„Colný dlh pri dovoze vzniká:

a)      neplnením jednej z povinností vyplývajúcej z dočasného uskladnenia tovaru, ktorý podlieha dovoznému clu alebo z použitia colného režimu, do ktorého bol tento prepustený…“

10.      Článok 212a colného kódexu stanovuje:

„Ak colné právne predpisy uvádzajú preferenčné priaznivé colné odbavenie tovaru z dôvodu ich povahy alebo koncového použitia alebo úľavu, alebo celkové alebo čiastočné oslobodenie od dovozného alebo vývozného cla podľa článkov 21, 82, 145 alebo 184 až 187, takéto preferenčné priaznivé colné odbavenie, úľava alebo oslobodenie sa vzťahuje aj na prípady, keď sa colný dlh nadobudne podľa článkov 202 až 205, 210 alebo 211 za podmienky, že správanie sa zmienenej osoby neobsahuje podvodné konanie ani úmyselné zanedbávanie a predloží dôkaz, že boli splnené ostatné podmienky na použitie preferenčného priaznivého colného odbavenia, úľavy alebo oslobodenia.“

B.      Nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93

11.      Článok 866 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva,(5) stanovuje:

„Bez dosahu na ustanovenia týkajúce sa zákazov alebo obmedzení, ktoré sa môžu vzťahovať na príslušný tovar, ak colný dlh pri dovoze vznikne podľa článkov 202, 203, 204 alebo 205 kódexu a dovozné clo bolo zaplatené, tento tovar sa považuje za tovar spoločenstva, pričom nie je potrebné vyhlásenie na prepustenie do voľného obehu.“

C.      Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 1238/2013

12.      Článok 1 ods. 3 vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 1238/2013 stanovuje:

„Ak nie je stanovené inak, uplatňujú sa platné ustanovenia týkajúce sa cla.“

13.      Článok 3 vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 1238/2013 stanovuje:

„1.      Dovoz prihlásený na prepustenie do voľného obehu pri výrobkoch zatriedených v súčasnosti pod číselný znak KN ex 8541 40 90 (kódy TARIC 8541409021, 8541409029, 8541409031 a 8541409039) fakturovaný spoločnosťami, od ktorých Komisia prijala záväzky a ktorých názvy sú uvedené v prílohe k [vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie 2013/707/EÚ zo 4. decembra 2013, ktorým sa potvrdzuje prijatie záväzku ponúknutého v súvislosti s antidumpingovým konaním a antisubvenčným konaním, ktoré sa týkajú dovozu fotovoltických modulov na báze kryštalického kremíka a hlavných komponentov (t. j. článkov) s pôvodom v Čínskej ľudovej republike alebo odosielaných z Čínskej ľudovej republiky na obdobie uplatňovania konečných opatrení (Ú. v. EÚ L 325, 2013, s. 214)], sa oslobodzuje od antidumpingového cla uloženého podľa článku 1 pod podmienkou, že:

a)      spoločnosť uvedená v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2013/707/EÚ vyrobila, prepravila a fakturovala vyššie uvedené výrobky priamo alebo prostredníctvom prepojenej spoločnosti, takisto uvedenej v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2013/707/EÚ, či už svojim prepojeným spoločnostiam v Únii konajúcim ako dovozca, ktorý deklaruje tovar na prepustenie do voľného obehu v Únii, alebo prvému nezávislému zákazníkovi konajúcemu ako dovozca, ktorý deklaruje tovar na prepustenie do voľného obehu v Únii;

b)      k takémuto dovozu je priložená faktúra súvisiaca so záväzkom, ktorá je obchodnou faktúrou a obsahuje aspoň údaje a vyhlásenie uvedené v prílohe III k tomuto nariadeniu;

c)      k takémuto dovozu je priložené osvedčenie o vývozných záväzkoch v súlade s prílohou IV k tomuto nariadeniu; a

d)      tovar deklarovaný a predložený colným orgánom presne zodpovedá opisu vo faktúre súvisiacej so záväzkom.

2.      Colný dlh vzniká v čase prijatia vyhlásenia o prepustení do voľného obehu:

a)      ak sa vzhľadom na dovoz uvedený v odseku 1 stanoví, že jedna alebo viacero podmienok uvedených v tomto odseku nie sú splnené…“

D.      Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 1239/2013

14.      Článok 1 ods. 3 vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 1239/2013 stanovuje:

„Ak nie je stanovené inak, uplatňujú sa platné ustanovenia týkajúce sa ciel.“

15.      Článok 2 vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 1239/2013 stanovuje:

„1.      Dovoz prihlásený na prepustenie do voľného obehu pri výrobkoch spadajúcich v súčasnosti pod číselný znak KN ex 8541 40 90 (kódy TARIC 8541409021, 8541409029, 8541409031 a 8541409039) fakturovaný spoločnosťami, od ktorých Komisia prijala záväzky a ktorých názvy sú uvedené v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2013/707/EÚ, sa oslobodzuje od antisubvenčného cla uloženého podľa článku 1 pod podmienkou, že:

a)      spoločnosť uvedená v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2013/707/EÚ vyrobila, prepravila a fakturovala vyššie uvedené výrobky priamo alebo prostredníctvom svojej prepojenej spoločnosti, takisto uvedenej v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2013/707/EÚ, či už svojim prepojeným spoločnostiam v Únii konajúcim ako dovozca, ktorý deklaruje tovar na prepustenie do voľného obehu v Únii, alebo prvému nezávislému zákazníkovi konajúcemu ako dovozca, ktorý deklaruje tovar na prepustenie do voľného obehu v Únii;

b)      tento dovoz je sprevádzaný faktúrou súvisiacou so záväzkom, ktorá je obchodnou faktúrou a obsahuje aspoň údaje a vyhlásenie uvedené v prílohe 2 k tomuto nariadeniu;

c)      tento dovoz je sprevádzaný osvedčením o vývozných záväzkoch podľa prílohy 3 k tomuto nariadeniu; a

d)      tovar deklarovaný a predložený colným orgánom presne zodpovedá opisu vo faktúre súvisiacej so záväzkom.

2.      Colný dlh vzniká prijatím vyhlásenia o prepustení do voľného obehu:

a)      ak sa v súvislosti s dovozom uvedeným v odseku 1 stanoví, že jedna alebo viacero podmienok uvedených v tomto odseku nie je splnených…“

III. Skutkové okolnosti sporu vo veci samej

16.      Žalobkyňa prevádzkuje sklad a prekládku v hamburskom prístave. Dňa 21. augusta 2014 prijala do svojho skladu dve dodávky fotovoltických modulov (ďalej len „tovar“) a navrhla ich do režimu dočasného uskladnenia tovaru.

17.      Tovar bol vyrobený a odoslaný spoločnosťou Wuxi Suntech Power Co. Ltd. (ďalej len „Wuxi“), ktorá je uvedená v prílohe vykonávacieho rozhodnutia Komisie 2013/707/EÚ. Tovar bol určený spoločnosti SF Suntech Deutschland GmbH, ktorá je prepojená so spoločnosťou Wuxi.

18.      Keďže tovar bol prepravovaný inak ako po vodných cestách, žalobkyňa mala splniť formality na pridelenie colne schváleného určenia alebo použitia v lehote 20 dní od podania predbežného colného vyhlásenia, t. j. do 10. septembra 2014.

19.      Žalovaný listom z 11. septembra 2014 informoval žalobkyňu, že tovar do konca doby uskladnenia 10. septembra 2014 nenadobudol nové colne schválené určenie alebo použitie a vyzval ju, aby predložila dokumenty potrebné na dovoz. Poukázal na to, že do prijatia iného rozhodnutia nemožno s tovarom nakladať.

20.      Žalobkyňa listom z 26. septembra 2014 predložila niekoľko dokumentov, z ktorých vyplývalo, že tovar vyrobila spoločnosť Wuxi a je určený spoločnosti SF Suntech Deutschland GmbH, ktorá je jedným z jej prepojených podnikov v Nemecku. Medzi týmito dokumentmi bola faktúra súvisiaca so záväzkom vystavená spoločnosťou Wuxi pre spoločnosť SF Suntech Deutschland GmbH, ktorá odkazovala na rozhodnutie Komisie 2013/423/EÚ z 2. augusta 2013, ktorým sa prijíma záväzok ponúknutý v súvislosti s antidumpingovým konaním týkajúcim sa dovozu fotovoltických modulov na báze kryštalického kremíka a hlavných komponentov (t. j. článkov a doštičiek) s pôvodom v Čínskej ľudovej republike alebo odosielaných z Čínskej ľudovej republiky,(6) a osvedčenie o vývozných záväzkoch China Chamber of Commerce for Import & Export of Machinery & Electronic Products (CCCME). Toto osvedčenie o vývozných záväzkoch obsahovalo podobné vysvetlenie ako faktúra súvisiaca so záväzkom, ale s odkazom na vykonávacie rozhodnutie 2013/707/EÚ.

21.      Žalovaný v rozhodnutí z 24. novembra 2014 konštatoval, že vznikol colný dlh pri dovoze podľa článku 204 ods. 1 písm. a) colného kódexu, lebo tovar do uplynutia doby uskladnenia upravenej v článku 49 colného kódexu nenadobudol nové colne schválené určenie, a okrem iného určil antidumpingové a vyrovnávacie clo.

22.      Žalobkyňa proti tomuto rozhodnutiu podala 28. novembra 2014 námietku. Okrem iného tvrdila, že aj keby v dôsledku porušenia povinnosti dočasného uskladnenia vznikol colný dlh pri dovoze, bolo by podľa článku 212a colného kódexu potrebné uplatniť oslobodenie od antidumpingového a vyrovnávacieho cla upravené v článku 3 ods. 1 vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 1238/2013 a v článku 2 ods. 1 vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 1239/2013.

23.      Dňa 4. mája 2015 hlavný colný úrad znížil sadzbu antidumpingového a vyrovnávacieho cla na úroveň platnú pre fotovoltické moduly vyrábané spoločnosťou Wuxi, ktorú upravuje vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 1238/2013 a vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 1239/2013. Naopak, odmietol oslobodenie od tohto cla s odôvodnením, že nie sú splnené podmienky oslobodenia, keďže faktúra súvisiaca so záväzkom vystavená žalobkyňou obsahuje odkaz na rozhodnutie Komisie 2013/423/EÚ, a nie na vykonávacie rozhodnutie Komisie 2013/707/EÚ uvedené v osvedčení o vývozných záväzkoch.

24.      Dňa 19. mája 2015 žalobkyňa predložila opravenú faktúru súvisiacu so záväzkom s odkazom na vykonávacie rozhodnutie Komisie 2013/707/EÚ. Keď žalobkyňa poskytla požadovanú zábezpeku, hlavný colný úrad povolil prepustenie tovaru a tovar bol dodaný spoločnosti SF Suntech Deutschland GmbH.

25.      Dňa 7. júla 2015 hlavný colný úrad námietku zamietol. Uviedol, že oslobodenie od cla upravené vykonávacím nariadením Rady (EÚ) č. 1238/2013 a vykonávacím nariadením Rady (EÚ) č. 1239/2013 nemožno uplatniť, pokiaľ tovar nebol prepustený do voľného obehu. Vystavená faktúra navyše nespĺňa formálne náležitosti stanovené v týchto nariadeniach.

26.      Žalobkyňa následne podala žalobu na vnútroštátny súd. Namieta, že oslobodenie od antidumpingového a vyrovnávacieho cla predstavuje preferenčné priaznivé colné odbavenie alebo prinajmenšom oslobodenie od dovozného alebo vývozného cla podľa článku 212a colného kódexu. Ďalej tvrdí, že prvá predložená faktúra spĺňala podmienky stanovené vo vykonávacích nariadeniach. Navyše aj opravená faktúra súvisiaca so záväzkom predložená 19. mája 2015 spĺňala formálne náležitosti. Poukazuje na to, že prepustenie do voľného obehu nepatrí do pôsobnosti článku 212a colného kódexu, a preto v danom čase nie je možné požadovať predloženie faktúry súvisiacej so záväzkom. Hlavný colný úrad odmieta taký výklad príslušných právnych predpisov.

IV.    Návrh na začatie prejudiciálneho konania a konanie na Súdnom dvore

27.      Finanzgericht Hamburg (Finančný súd Hamburg, Nemecko) má za týchto okolností pochybnosti o vzťahu medzi colným kódexom a vykonávacím nariadením Rady (EÚ) č. 1238/2013 a vykonávacím nariadením Rady (EÚ) č. 1239/2013. Rozhodol sa prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru tieto prejudiciálne otázky:

„1.      Zahŕňa článok 212a colného kódexu oslobodenie od antidumpingového a vyrovnávacieho cla podľa článku 3 ods. 1 vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 1238/2013 alebo článku 2 ods. 1 vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 1239/2013?

2.      V prípade kladnej odpovede na prvú otázku, sú v prípade uplatnenia článku 212a colného kódexu na prípad vzniku colného dlhu podľa článku 204 ods. 1 colného kódexu z dôvodu prekročenia lehoty podľa článku 49 ods. 1 colného kódexu splnené podmienky stanovené v článku 3 ods. 1 písm. a vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 1238/2013 a článku 2 ods. 1 písm. a) vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 1239/2013, ak podnik, ktorý je prepojený s podnikom uvedeným v prílohe vykonávacieho rozhodnutia Komisie 2013/707/EÚ, ktorý dotknutý tovar vyrobil, odoslal a fakturoval, síce nie je dovozcom dotknutého tovaru a ani sa nepostaral o jeho prepustenie do voľného obehu, ale mal takýto úmysel a dotknutý tovar mu bol fakticky dodaný?

3.      V prípade kladnej odpovede na druhú otázku, možno v prípade uplatnenia článku 212a colného kódexu na prípad vzniku colného dlhu podľa článku 204 ods. 1 colného kódexu z dôvodu prekročenia lehoty podľa článku 49 ods. 1 colného kódexu predložiť faktúru súvisiacu so záväzkom a osvedčenie o vývozných záväzkoch v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) a c) vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 1238/2013 a článku 2 ods. 1 písm. b) a c) vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 1239/2013 aj v rámci lehoty stanovenej colnými orgánmi podľa článku 53 ods. 1 colného kódexu?

4.      V prípade kladnej odpovede na tretiu otázku, spĺňa faktúra súvisiaca so záväzkom podľa článku 3 ods. 1 písm. b) vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 1238/2013 a článku 2 ods. 1 písm. b) vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 1239/2013, ktorá namiesto vykonávacieho rozhodnutia Komisie 2013/707/EÚ odkazuje na rozhodnutie Komisie 2013/423/EÚ, za podmienok sporu vo veci samej a pri zohľadnení všeobecných právnych zásad predpoklady stanovené v prílohe III bode 9 vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 1238/2013 a v prílohe 2 bode 9 vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 1239/2013?

5.      V prípade zápornej odpovede na štvrtú otázku, možno v prípade uplatnenia článku 212a colného kódexu na prípad vzniku colného dlhu podľa článku 204 ods. 1 colného kódexu z dôvodu prekročenia lehoty podľa článku 49 ods. 1 colného kódexu predložiť faktúru súvisiacu so záväzkom v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 1238/2013 a článku 2 ods. 1 písm. b) vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 1239/2013 ešte aj v konaní o námietke voči stanoveniu colného dlhu?“

28.      Písomné pripomienky predložila žalobkyňa v spore vo veci samej a Európska komisia. Obe boli tiež vypočuté na pojednávaní, ktoré sa konalo 31. januára 2019.

V.      Analýza

29.      V súlade s požiadavkou Súdneho dvora obmedzím svoje pripomienky v týchto návrhoch na prvé tri otázky, ktoré položil Finanzgericht Hamburg (Finančný súd Hamburg) v návrhu na začatie prejudiciálneho konania.

A.      Prvá otázka

30.      Prvou otázkou sa vnútroštátny súd Súdneho dvora pýta, či článok 212a colného kódexu zahŕňa oslobodenie od antidumpingového a vyrovnávacieho cla podľa článku 3 ods. 1 vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 1238/2013 alebo článku 2 ods. 1 vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 1239/2013.

31.      Prvá vec, na ktorú treba odpovedať, je zakotvená vo vykonávacom nariadení Rady (EÚ) č. 1238/2013 a zároveň vo vykonávacom nariadení Rady (EÚ) č. 1239/2013. Článok 1 ods. 3 týchto nariadení totiž stanovuje, že „ak nie je stanovené inak, uplatňujú sa platné ustanovenia týkajúce sa cla“. Keďže vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 1238/2013 a vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 1239/2013 nevylučujú článok 212a zo svojej pôsobnosti, môže sa uplatniť.

32.      Aby sa však oslobodenie od antidumpingového a vyrovnávacieho cla upravené vo vykonávacích nariadeniach uplatnilo, musí byť považované za „preferenčné priaznivé colné odbavenie tovaru z dôvodu ich povahy alebo koncového použitia alebo úľavu, alebo celkové alebo čiastočné oslobodenie od dovozného alebo vývozného cla podľa článkov 21, 82, 145 alebo 184 až 187“(7) colného kódexu.

33.      V tomto smere som presvedčený, že oslobodenie od antidumpingového a vyrovnávacieho cla v zásade patrí pod pojem „preferenčné priaznivé colné odbavenie“, aj pokiaľ nie je odôvodnené povahou alebo koncovým použitím tovaru. Taký výklad je v súlade s cieľom článku 212a colného kódexu a s cieľom antidumpingového a vyrovnávacieho cla. K tomuto záveru som dospel z nasledujúcich dôvodov.

34.      Po prvé ako zdôrazňuje odôvodnenie 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 82/97 z 19. decembra 1996, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2913/92, ktoré ustanovuje Colný kódex spoločenstva,(8) ktorým bolo do colného kódexu vložené pôvodné znenie článku 212a, okolnosti vzniku dlhu nie sú podstatné v prípadoch, keď právo EÚ upravuje čiastočné alebo úplné oslobodenie od dovozného alebo vývozného cla. Totiž „ak právne predpisy spoločenstva ustanovujú čiastočné alebo úplné oslobodenie od dovozného alebo vývozného cla, takéto čiastočné alebo úplné oslobodenie musí byť uplatniteľné na všetky prípady bez ohľadu na okolnosti, za ktorých dlh vznikol;… za týchto okolností sa uplatnenie normálnej colnej sadzby nezdá byť vhodnou sankciou v prípade nesplnenia pravidiel colného konania“.(9) Po druhé ako pripomenula Komisia, cieľom antidumpingového a vyrovnávacieho cla je zabrániť poškodeniu priemyslu EÚ, a nie trestať porušovanie colných pravidiel.

35.      Na druhej strane je to aj v súlade so znením článku 3 ods. 1 vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 1238/2013 alebo článku 2 ods. 1 vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 1239/2013, ktoré používajú výraz „sa oslobodzuje“ tam, kde článok 212a colného kódexu uvádza „celkové alebo čiastočné oslobodenie“.

36.      Nakoniec môžem poukázať aj na to, že vo veci Isaac International,(10) ako pripomenul Súdny dvor vo svojom rozsudku vydanom v uvedenej veci, vnútroštátny súd vychádzal z predpokladu, že oslobodenie od antidumpingového cla treba považovať za „preferenčné priaznivé colné odbavenie“ v zmysle článku 212a kódexu.(11) Súdny dvor to nespochybnil. Naopak, odpovedal na položenú otázku, ktorá sa týkala splnenia „ostatných podmienok na použitie“ v zmysle článku 212a colného kódexu.

37.      Vzhľadom na predchádzajúce úvahy je jasné, že článok 212a colného kódexu zahŕňa oslobodenie od antidumpingového a vyrovnávacieho cla podľa článku 3 ods. 1 vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 1238/2013 alebo článku 2 ods. 1 vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 1239/2013 za predpokladu, že sú splnené aj podmienky upravené v týchto nariadeniach.

B.      Druhá otázka

38.      Druhou otázkou sa vnútroštátny súd pýta Súdneho dvora, či sú v prípade uplatnenia článku 212a colného kódexu na prípad vzniku colného dlhu podľa článku 204 ods. 1 colného kódexu pre prekročenie lehoty upravenej v článku 49 ods. 1 colného kódexu splnené podmienky stanovené v článku 3 ods. 1 písm. a) vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 1238/2013 a v článku 2 ods. 1 písm. a) vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 1239/2013, ak podnik, ktorý je prepojený s podnikom uvedeným v prílohe vykonávacieho rozhodnutia Komisie 2013/707/EÚ (ktorý dotknutý tovar vyrobil, odoslal a fakturoval), síce nie je dovozcom dotknutého tovaru a ani sa nepostaral o jeho prepustenie do voľného obehu, ale mal takýto úmysel a dotknutý tovar mu bol fakticky dodaný.

39.      V prvom rade treba pripomenúť, že žalobkyňa je „zmienená osoba“ v zmysle článku 212a colného kódexu. Súdny dvor totiž rozhodol, že tento pojem „treba vzhľadom na znenie tohto ustanovenia chápať tak, že označuje akúkoľvek osobu, fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá sa považuje za dlžníka colného dlhu podľa jedného z článkov 202 až 205 uvedeného kódexu“,(12) čo v prejednávanej veci platí pre spoločnosť Krohn & Schröder GmbH.

40.      Nemyslím si však, že Súdny dvor by mohol na druhú otázku odpovedať kladne.

41.      Keď mal totiž Súdny dvor v minulosti poskytnúť výklad ustanovenia podobného článku 3 ods. 1 vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 1238/2013 a článku 2 ods. 1 vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 1239/2013, konštatoval, že „oslobodenie od antidumpingových ciel možno priznať len za určitých podmienok, v špecificky stanovených prípadoch, a predstavuje teda výnimku z obvyklého režimu antidumpingových ciel. Ustanovenia stanovujúce takéto oslobodenie sa teda majú vykladať striktne.“(13)

42.      Podľa prvej vety článku 3 ods. 1 vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 1238/2013 a článku 2 ods. 1 vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 1239/2013 je predpokladom uplatnenia oslobodenia od antidumpingového alebo vyrovnávacieho cla to, že dotknutý tovar bol prihlásený na prepustenie do voľného obehu. V prejednávanej veci je jasné, že tento predpoklad nebol splnený, lebo sporný colný dlh je spôsobený tým, že formálne náležitosti potrebné na pridelenie colne schváleného určenia alebo použitia – akým je prepustenie do voľného obehu – neboli splnené v lehote upravenej článkom 49 ods. 1 colného kódexu.

43.      Za týchto okolností aj ak by sa dalo predpokladať, že článok 3 ods. 1 vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 1238/2013 a článok 2 ods. 1 vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 1239/2013 by sa mohli uplatniť na základe článku 212a colného kódexu bez splnenia uvedeného predpokladu len na základe toho, že colný dlh vznikol podľa článku 204 colného kódexu, musia byť splnené aj ďalšie podmienky stanovené v článku 3 ods. 1 písm. a) až d) vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 1238/2013 a v článku 2 ods. 1 písm. a) až d) vykonávacieho nariadenia Rady č. 1239/2013.

44.      Prvá z týchto podmienok spočíva v tom, že spoločnosť uvedená v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie 2013/707/EÚ vyrobila, prepravila a fakturovala vyššie uvedené výrobky priamo či už svojim prepojeným spoločnostiam v Únii konajúcim ako dovozca, ktorý deklaruje tovar na prepustenie do voľného obehu v Únii, alebo prvému nezávislému zákazníkovi konajúcemu ako dovozca, ktorý deklaruje tovar na prepustenie do voľného obehu v Únii. Zjednodušene povedané, príjemca musí konať ako dovozca a deklarovať tovar na prepustenie do voľného obehu.

45.      V prejednávanej veci podnik, ktorý tovar prijal, nie je dovozcom a nedeklaroval tovar na prepustenie do voľného obehu. Aj keby sa dalo predpokladať, že žalobkyňa tovar prijala v mene dovozcu – ako žalobkyňa uviedla na pojednávaní 31. januára 2019 –, stále je tu povinnosť deklarovať tovar na prepustenie do voľného obehu.

46.      Tovar nielenže nebol deklarovaný na prepustenie do voľného obehu, podľa všetkého ani nebol prepustený do voľného obehu.(14) Ak sa dotknutý tovar považuje za „tovar Spoločenstva“ a je dodaný, je to len vďaka uplatneniu článku 866 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93.

47.      Navyše v zásade platí, že ak sa má uplatniť toto ustanovenie, musí vzniknúť dotknutý colný dlh pri dovoze podľa článku 204 colného kódexu a dovozné clo musí byť zaplatené. V prejednávanej veci však také dovozné clo v skutočnosti zaplatené nebolo. Ak bol tovar dodaný zamýšľanému príjemcovi, bolo to len vďaka poskytnutiu požadovanej zábezpeky. Keď členovia Súdneho dvora položili v tomto smere otázku na pojednávaní 31. januára 2019, účastníci konania sa zhodli na tom, že poskytnutie zábezpeky nemožno považovať za rovnocenné so zaplatením dovozného cla.

48.      Aby som to zhrnul, v prejednávanej veci nie je splnený prvotný predpoklad ani prvá podmienka upravená v článku 3 ods. 1 vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 1238/2013 a v článku 2 ods. 1 vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 1239/2013: dovoz nebol deklarovaný na prepustenie do voľného obehu, podnik, ktorý tovar prijal, nie je dovozcom, a tovar nebol oficiálne prepustený do voľného obehu.

49.      Inými slovami, oslobodenie od cla upravené v článku 3 ods. 1 vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 1238/2013 a v článku 2 ods. 1 vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 1239/2013 sa uplatní, len ak sa uplatní niekoľko ďalších právnych predpisov a viacero právnych fikcií – akou je napríklad to, že žalobkyňa sa bude považovať za dovozcu a zloženie zábezpeky za zaplatenie dovozného cla splatného v súlade s článkom 866 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93.

50.      Takéto uplatnenie právnych predpisov by v skutočnosti viedlo k skresleniu článku 3 ods. 1 vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 1238/2013 a článku 2 ods. 1 vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 1239/2013 a bolo by v rozpore s už pripomenutým pravidlom výkladu, podľa ktorého sa ustanovenie upravujúce oslobodenie od antidumpingového cla musí vykladať striktne.(15)

51.      Okrem toho je potrebné poukázať na to, že také podmienky, aké sú zakotvené v článku 3 ods. 1 vykonávacieho nariadenia Rady(EÚ) č. 1238/2013 a v článku 2 ods. 1 vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 1239/2013, sú stanovené na to, „aby sa Komisii a colným orgánom umožnilo ubezpečiť sa, že spoločnosti dodržiavajú svoje záväzky, keď sa predloží žiadosť na prepustenie do voľného obehu príslušnému colnému orgánu. Ak teda tieto podmienky nie sú splnené, v čase prijatia vyhlásenia na prepustenie do voľného obehu sa stáva splatným príslušné antidumpingové clo.“(16)

52.      Ako už Súdny dvor zdôraznil v rozsudku Isaac International,(17) podmienka, vďaka ktorej môžu colné orgány v čase skutkových okolností overiť, či boli splnené všetky požiadavky spojené s oslobodením od antidumpingového cla, je mimoriadne dôležitá.(18) Uplatnenie článku 212a colného kódexu teda nemôže viesť k tomu, že by sa oslobodenie od antidumpingového cla mohlo povoliť aj bez splnenia takejto podmienky.(19)

53.      Som presvedčený, že v takej veci, akou je prejednávaná vec, sú podmienky upravené v článku 3 ods. 1 písm. a) vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 1238/2013 a v článku 2 ods. 1 písm. a) vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 1239/2013 mimoriadne dôležité. Skutočnosť, že splnenie týchto podmienok nebolo overené, tiež podporuje záver, že oslobodenie od antidumpingového cla sa jednoducho neuplatní.

54.      Ako totiž uvádza Komisia vo svojich písomných pripomienkach,(20) nedá sa vylúčiť, že zásah tretej strany do konania – akou je žalobkyňa v prejednávanej veci – a nadobudnutie postavenia „tovaru Spoločenstva“ po inom úkone, než je prepustenie tovaru „do voľného obehu“ – napríklad podľa článku 866 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 –, by narušilo možnosť overiť splnenie ďalších podmienok stanovených v článku 3 ods. 1 vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 1238/2013 a v článku 2 ods. 1 vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 1239/2013, čo by mohlo ohroziť finančné záujmy Únie.

55.      Vzhľadom na predchádzajúce úvahy musím konštatovať, že pri uplatnení článku 212a colného kódexu na prípad vzniku colného dlhu podľa článku 204 ods. 1 colného kódexu z dôvodu prekročenia lehoty stanovenej v článku 49 ods. 1 colného kódexu podmienky upravené v článku 3 ods. 1 písm. a) vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 1238/2013 a v článku 2 ods. 1 písm. a) vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 1239/2013 nie sú splnené, ak podnik, ktorý je prepojený s podnikom uvedeným v prílohe vykonávacieho rozhodnutia Komisie 2013/707/EÚ (ktorý dotknutý tovar vyrobil, odoslal a fakturoval), nie je dovozcom dotknutého tovaru a ani sa nepostaral o jeho prepustenie do voľného obehu, hoci mal takýto úmysel a dotknutý tovar mu bol fakticky dodaný.

C.      Tretia otázka

56.      Tretiu otázku vnútroštátny súd kladie len v prípade kladnej odpovede na druhú otázku. Keďže to tak nie je, podľa môjho názoru nie je potrebné na túto otázku odpovedať. V záujme úplnosti ju však predsa preskúmam.

57.      Treťou otázkou sa vnútroštátny súd Súdneho dvora pýta, či možno v prípade uplatnenia článku 212a colného kódexu na prípad vzniku colného dlhu podľa článku 204 ods. 1 colného kódexu z dôvodu prekročenia lehoty podľa článku 49 ods. 1 colného kódexu predložiť faktúru súvisiacu so záväzkom a osvedčenie o vývozných záväzkoch v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) a c) vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 1238/2013 a článku 2 ods. 1 písm. b) a c) vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 1239/2013 aj v rámci lehoty stanovenej colnými orgánmi podľa článku 53 ods. 1 colného kódexu.

58.      Ako som už pripomenul v bode 41 týchto návrhov, ustanovenia upravujúce oslobodenie od antidumpingového cla sa musia vykladať striktne.

59.      Ako však uviedol vnútroštátny súd, Súdny dvor v rozsudku Tigers konštatoval, že v rámci pôsobnosti článku 78 colného kódexu je prípustné predkladať nové skutočnosti, ktoré by colné úrady mohli zohľadniť, po podaní colného vyhlásenia.(21)

60.      Domnievam sa, že toto riešenie sa analogicky uplatní aj v prípadoch patriacich do pôsobnosti článku 53 colného kódexu. Tento názor mám z nasledujúcich dôvodov.

61.      Po prvé zo znenia článku 3 ods. 1 vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 1238/2013 a článku 2 ods. 1 vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 1239/2013 vyplýva, že aby bol dovoz deklarovaný na prepustenie do voľného obehu oslobodený od antidumpingového a vyrovnávacieho cla podľa uvedených nariadení, musí k nemu byť priložená faktúra súvisiaca so záväzkom a osvedčenie o vývozných záväzkoch. Toto znenie však nijako nenaznačuje, kedy má byť uvedená faktúra predložená.

62.      Uvedené znenie totiž síce naznačuje, že „pravý“ čas je pri podaní colného vyhlásenia, no rovnako ako Súdny dvor a generálny advokát vo veci Tigers(22) v súvislosti s vykonávacím nariadením Rady (EÚ) č. 412/2013 z 13. mája 2013, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou sa vyberá dočasné clo uložené na dovoz keramického stolového a kuchynského riadu s pôvodom v Čínskej ľudovej republike,(23) treba poukázať na to, že na rozdiel od iných antidumpingových nariadení nijaké ďalšie ustanovenie vykonávacieho nariadenia Rady (ES) č. 1238/2013 alebo nariadenia č. 1239/2013 nešpecifikuje čas, v ktorom má byť faktúra súvisiaca so záväzkom a osvedčenie o vývozných záväzkoch predložené colným orgánom.(24)

63.      Okrem toho hoci článok 62 colného kódexu stanovuje podobné pravidlo, podľa ktorého „k… colnému vyhláseniu musia byť pripojené všetky doklady, ktorých predloženie je nevyhnutné pre uplatňovanie predpisov upravujúcich colný režim, do ktorého je tovar navrhovaný v colnom vyhlásení“, Súdny dvor konštatoval, že „uvedené ustanovenie nespresňuje dôsledky spojené s nedostatkami dokumentov pripojených k tomuto colnému vyhláseniu“.(25)

64.      Po druhé čas podania colného vyhlásenia je podstatný len v prípade, ktorého sa týka článok 3 ods. 1 vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 1238/2013 a článok 2 ods. 1 vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 1239/2013, t. j. v prípade vzniku colného dlhu po prihlásení tovaru na prepustenie do voľného obehu.

65.      V tomto prípade to tak nie je. Pokiaľ Súdny dvor súhlasí s tým, že článok 212a colného kódexu sa uplatní v prípade vzniku colného dlhu podľa článku 204 ods. 1 colného kódexu z dôvodu prekročenia lehoty upravenej v článku 49 ods. 1 colného kódexu, je potrebné uznať, že okamih, v ktorom má byť predložená faktúra súvisiaca so záväzkom a osvedčenie o vývozných záväzkoch, nemôže byť okamihom podania colného vyhlásenia. Ako som už uviedol, v prejednávanej veci k tomu nedošlo.

66.      Preto vzhľadom na to, že článok 53 ods. 1 colného kódexu dáva colným orgánom možnosť – a dokonca im ukladá povinnosť – prijať „všetky nevyhnutné opatrenia…, aby upravili postavenie tovaru, pri ktorom neboli formality potrebné na pridelenie colne schváleného určenia alebo použitia začaté v lehote ustanovenej v článku 49“,(26) malo by byť dovolené predložiť faktúru súvisiacu so záväzkom a osvedčenie o vývozných záväzkoch v rámci tohto konania v lehote stanovenej colnými orgánmi alebo najneskôr pred prepustením tovaru, aby sa predišlo riziku obchádzania právnych predpisov.

67.      Uvedená logika je v súlade s cieľom antidumpingového a vyrovnávacieho cla, ktorým je, ako som už zdôraznil v bode 35 týchto návrhov, zabrániť poškodeniu priemyslu EÚ, a nie trestať porušovanie colných pravidiel. V širšom zmysle je táto logika aj v súlade s cieľom colného kódexu, ktorým je podľa jeho piateho odôvodnenia najmä zabezpečiť riadne uplatňovanie ciel, ktoré stanovuje.(27)

68.      Vzhľadom na predchádzajúce úvahy sa domnievam, že pri uplatnení článku 212a colného kódexu na prípad vzniku colného dlhu podľa článku 204 ods. 1 colného kódexu v dôsledku nedodržania lehoty stanovenej v článku 49 ods. 1 colného kódexu je prípustné predložiť faktúru súvisiacu so záväzkom a osvedčenie o vývozných záväzkoch v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) a c) vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 1238/2013 a článku 2 ods. 1 písm. b) a c) vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 1239/2013 v lehote stanovenej colnými orgánmi alebo najneskôr pred prepustením tovaru.

VI.    Návrh

69.      Navrhujem teda, aby Súdny dvor odpovedal na prvé dve otázky, ktoré položil Finanzgericht Hamburg (Finančný súd Hamburg, Nemecko), takto:

1.      Článok 212a nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva zahŕňa oslobodenie od antidumpingového a vyrovnávacieho cla podľa článku 3 ods. 1 vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 1238/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou sa vyberá dočasné clo uložené na dovoz fotovoltických modulov na báze kryštalického kremíka a hlavných komponentov (t. j. článkov) s pôvodom v Čínskej ľudovej republike alebo odosielaných z Čínskej ľudovej republiky, a článku 2 ods. 1 vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 1239/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ukladá konečné vyrovnávacie clo na dovoz fotovoltických modulov na báze kryštalického kremíka a hlavných komponentov (t. j. článkov) s pôvodom v Čínskej ľudovej republike alebo odosielaných z Čínskej ľudovej republiky, za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v týchto nariadeniach.

2.      Pri uplatnení článku 212a colného kódexu na prípad vzniku colného dlhu podľa článku 204 ods. 1 colného kódexu z dôvodu prekročenia lehoty stanovenej v článku 49 ods. 1 colného kódexu podmienky upravené v článku 3 ods. 1 písm. a) vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 1238/2013 a v článku 2 ods. 1 písm. a) vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 1239/2013 nie sú splnené, ak podnik, ktorý je prepojený s podnikom uvedeným v prílohe vykonávacieho rozhodnutia Komisie 2013/707/EÚ zo 4. decembra 2013, ktorým sa potvrdzuje prijatie záväzku ponúknutého v súvislosti s antidumpingovým konaním a antisubvenčným konaním, ktoré sa týkajú dovozu fotovoltických modulov na báze kryštalického kremíka a hlavných komponentov (t. j. článkov) s pôvodom v Čínskej ľudovej republike alebo odosielaných z Čínskej ľudovej republiky na obdobie uplatňovania konečných opatrení (ktorý dotknutý tovar vyrobil, odoslal a fakturoval), nie je dovozcom dotknutého tovaru a ani sa nepostaral o jeho prepustenie do voľného obehu, hoci mal takýto úmysel a dotknutý tovar mu bol fakticky dodaný.

70.      Pokiaľ Súdny dvor nesúhlasí s mojím názorom na druhú otázku, navrhujem, aby odpovedal na tretiu otázku, ktorú položil Finanzgericht Hamburg (Finančný súd Hamburg), takto:

3.      Pri uplatnení článku 212a colného kódexu na prípad vzniku colného dlhu podľa článku 204 ods. 1 colného kódexu v dôsledku nedodržania lehoty stanovenej v článku 49 ods. 1 colného kódexu je prípustné predložiť faktúru súvisiacu so záväzkom a osvedčenie o vývozných záväzkoch v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) a c) vykonávacieho nariadenia č. 1238/2013 a článku 2 ods. 1 písm. b) a c) vykonávacieho nariadenia č. 1239/2013 v lehote stanovenej colnými orgánmi alebo najneskôr pred prepustením tovaru.


1      Jazyk prednesu: angličtina.


2      Ú. v. ES L 302, 1992, s. 1; Mim. vyd. 02/004, s. 307.


3      Ú. v. EÚ L 325, 2013, s. 1.


4      Ú. v. EÚ L 325, 2013, s. 66.


5      Ú. v. ES L 253, 1993, s. 1; Mim. vyd. 02/006, s. 3.


6      Ú. v. EÚ L 209, 2013, s. 26.


7      Článok 212a colného kódexu.


8      Ú. v. ES L 17, 1997, s. 1; Mim. vyd. 02/008, s. 179.


9      Odôvodnenie 12 nariadenia (ES) č. 82/97.


10      Rozsudok z 29. júla 2010 (C‑371/09, EU:C:2010:458).


11      Pozri v tomto zmysle rozsudok z 29. júla 2010, Isaac International (C‑371/09, EU:C:2010:458, bod 40).


12      Rozsudok z 25. januára 2017, Ultra‑Brag (C‑679/15, EU:C:2017:40, bod 38).


13      Rozsudok zo 17. septembra 2014, Baltic Agro (C‑3/13, EU:C:2014:2227, bod 24, kurzívou zvýraznil generálny advokát). To isté pravidlo výkladu platí pre samotný článok 212a colného kódexu (pozri v tomto zmysle rozsudok z 29. júla 2010, Isaac International, C‑371/09, EU:C:2010:458, bod 42).


14      Podľa vysvetlenia poskytnutého Komisiou na pojednávaní 31. januára 2019 bude tovar prepustený do voľného obehu spätne po ukončení sporu, keď bude zaplatené príslušné dovozné clo.


15      Pozri v tomto zmysle rozsudok zo 17. septembra 2014, Baltic Agro (C‑3/13, EU:C:2014:2227, bod 24).


16      Rozsudok zo 17. septembra 2014, Baltic Agro (C‑3/13, EU:C:2014:2227, bod 29). Hoci nariadenie č. 1238/2013 a nariadenie č. 1239/2013 neobsahujú rovnaké odôvodnenie, ako je to, na ktorom Súdny dvor založil svoj výklad v rozsudku Baltic Agro, podmienky potrebné na uplatnenie oslobodenia sú podobné.


17      Rozsudok z 29. júla 2010 (C‑371/09, EU:C:2010:458).


18      Pozri v tomto zmysle rozsudok z 29. júla 2010, Isaac International (C‑371/09, EU:C:2010:458, bod 43).


19      Pozri v tomto zmysle rozsudok z 29. júla 2010, Isaac International (C‑371/09, EU:C:2010:458, bod 44).


20      Pozri v tomto zmysle body 45 a 49 písomných pripomienok Komisie.


21      Rozsudok z 12. októbra 2017, Tigers (C‑156/16, EU:C:2017:754, bod 31).


22      Pozri v tomto zmysle rozsudok z 12. októbra 2017, Tigers (C‑156/16, EU:C:2017:754, bod 25) a návrhy, ktoré predniesol generálny advokát Mengozzi vo veci Tigers (C‑156/16, EU:C:2017:474, bod 60).


23      Ú. v. EÚ L 131, 2013, s. 1.


24      V nariadení, ktoré cituje generálny advokát Mengozzi v návrhoch prednesených vo veci Tigers (C‑156/16, EU:C:2017:474), príslušné ustanovenie stanovuje, že „pri predložení vyhlásenia o prepustení do voľného obehu je oslobodenie od cla podmienené predložením platného originálu výrobného osvedčenia, vydaného jednou zo spoločností, vymenovaných v odseku 4, colným orgánom členských štátov“ (kurzívou zvýraznil generálny advokát) [článok 2 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 2320/97 zo 17. novembra 1997, ktorým sa zavádzajú konečné antidampingové clá na dovoz určitých bezšvových rúr a rúrok zo železa alebo nelegovanej ocele s pôvodom v Maďarsku, Poľsku, Českej republike, Rumunsku a Slovenskej republike a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 1189/93 a zastavuje konanie v súvislosti s týmito dovozmi s pôvodom v Chorvátskej republike (Ú. v. ES L 322, 1997, s. 1; Mim. vyd. 11/026, s. 329)].


25      Rozsudok z 12. októbra 2017, Tigers (C‑156/16, EU:C:2017:754, bod 28).


26      Kurzívou zvýraznil generálny advokát.


27      Pozri v tomto zmysle návrhy, ktoré predniesol generálny advokát Mengozzi vo veci Tigers (C‑156/16, EU:C:2017:474, bod 52 a citovaná judikatúra).