Language of document :

Преюдициално запитване от Amtsgericht Kamenz (Германия), постъпило на 24 декември 2018 г. — MC/ND

(Дело C-827/18)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Amtsgericht Kamenz

Страни в главното производство

Ищец: MC

Ответник: ND

Преюдициални въпроси

Представлява ли спорното основно вземане от 535 EUR — което се основава на нотариален акт от 10 февруари 2016 г. за покупко-продажба на жилище, намиращо се в Гросрьорсдорф, т.е. в обхвата на териториалната компетентност на Amtsgericht Kamenz, и по-конкретно произтичащо от прехвърлянето съгласно § 6 от нотариалния акт на владението и ползването на ищеца, считано от 1 април 2016 г., под формата на наем, платен на 1 април 2016 г. още на ответника от неговия наемател на съответното жилище — иск по смисъла на член 22 от Конвенцията от Лугано1 , който има за предмет вещни права върху недвижим имот или договор за наем на недвижим имот, или международната компетентност на германския съд следва да се изведе от друга разпоредба на същата конвенция, или международна компетентност има швейцарският съд по местожителството на ответника (член 2, параграф 1 във връзка с член 5, параграф 1 от Конвенцията от Лугано)?

____________

1     Конвенция относно компетентността и признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела от 30 октомври 2007 г. („Конвенция от Лугано II“) (ОВ L 147, 2009 г., стр. 5).