Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Amtsgericht Kamenz (Německo) dne 24. prosince 2018 – MC v. ND

(Věc C-827/18)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Amtsgericht Kamenz

Účastníci původního řízení

Žalobce: MC

Žalovaná: ND

Předběžná otázka

Jedná se v případě sporné hlavní pohledávky ve výši 535 eur, založené na kupní smlouvě uzavřené dne 10. února 2016 formou notářského zápisu, jejímž předmětem je koupě bytu v obci Großröhrsdorf, která spadá do obvodu Amtsgericht Kamenz (okresní soud v Kamenzi), a to konkrétně převod vlastnictví a užívání tohoto bytu na žalobce dne 1. dubna 2016 v souladu s § 6 uvedené notářské smlouvy, a která spočívá v zaplacení nájemného, které nájemce dotyčného bytu k tomuto datu hradil žalované, o řízení ve smyslu článku 22 Luganské úmluvy1 , jehož předmětem jsou věcná práva k nemovitostem a nájem nemovitostí, nebo musí být mezinárodní příslušnost německého soudu odvozena z jiného ustanovení Luganské úmluvy, anebo je založena mezinárodní příslušnost švýcarského soudu podle bydliště žalovaného (čl. 2 odst. 1 ve spojení s čl. 5 bodem 1 Luganské úmluvy)?

____________

1 Úmluva o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech ze dne 30. října 2007 („Luganská úmluva II), Úř. věst. 2009, L 147, s. 5.