Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Kamenz (Nemecko) 24. decembra 2018 – MC/ND

(vec C-827/18)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Amtsgericht Kamenz

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: MC

Žalovaná: ND

Prejudiciálna otázka

Ide v prípade sporu o pohľadávku s istinou vo výške 535,00 eura na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej pred notárom z 10. februára 2016, ktorej predmetom je kúpa bytu v Großröhrsdorfe v obvode súdu Amtsgericht Kamenz (Okresný súd Kamenz), a to konkrétne vo forme nájomného, ktoré ešte žalovanej vyplatil jej nájomca predmetného bytu 1. apríla 2016 v situácii, keď došlo k prevodu vlastníckeho a užívacieho práva podľa článku 6 zmluvy uzatvorenej pred notárom na žalobcu 1. apríla 2016, o konanie v zmysle článku 22 Lugánskeho dohovoru1 , ktorého predmetom je platba týkajúca sa vecného práva k nehnuteľnostiam, ako aj nájom nehnuteľností, alebo sa má medzinárodná právomoc nemeckého súdu vyvodiť z iného ustanovenia Lugánskeho dohovoru, alebo je daná medzinárodná právomoc švajčiarskeho súdu príslušného podľa bydliska žalovanej (článok 2 ods. 1 v spojení s článkom 5 bodom 1 Lugánskeho dohovoru)?

____________

1 Dohovor o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach z 30. októbra 2007 („Dohovor Lugano II“), Ú. v. EÚ L 147, 2009, s. 5.