Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Amtsgericht Kamenz (Tyskland) den 24 december 2018 – MC mot ND

(Mål C-827/18)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Amtsgericht Kamenz (Tyskland)

Parter i det nationella målet

Klagande: MC

Motpart: ND

Tolkningsfrågan

Ska den omtvistade fordran på 535 euro, baserad på ett av notarius publicus upprättat köpeavtal av den 10 februari 2016 avseende köp av en bostadslägenhet i Großröhrsdorf, ett samhälle inom domkretsen för Amtsgericht Kamenz (domstolen i Kamenz, Tyskland), närmare bestämt genom överlåtelse av ägande- och nyttjanderätten, i enlighet med punkt 6 i avtalet, till sökanden den 1 april 2016 i form av en fortfarande till motparten gjord hyresbetalning, från samma datum, från hyresgästen i bostadslägenheten, betraktas som en talan, i den mening som avses i artikel 22 i Luganokonventionen1 , som avser sakrätt i fast egendom eller nyttjanderätt till fast egendom, eller ska en tysk domstols internationella behörighet härledas ur någon annan bestämmelse i Luganokonventionen, eller är den schweiziska domstolen, som är behörig där klaganden har hemvist behörig (artikel 2.1 jämförd med artikel 5 nr 1 i Luganokonventionen), internationellt behörig?

____________

1 Konvention om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (Lugano II-konventionen) (EUT L 147, s. 5).