Language of document :

Žalba koju je 29. siječnja 2019. podnio Credito Fondiario SpA protiv rješenja Općeg suda (osmo vijeće) od 19. studenoga 2018. u predmetu T-661/16, Credito Fondiario protiv SRB-a

(predmet C-69/19 P)

Jezik postupka: talijanski

Stranke

Žalitelj: Credito Fondiario SpA (zastupnici: F. Sciaudone, F. Iacovone, S. Frazzani, A. Neri, odvjetnici)

Druga stranka u postupku: Jedinstveni sanacijski odbor

Intervenijenti: Talijanska Republika, Europska komisija

Žalbeni zahtjevi

Ukinuti pobijano rješenje i vratiti predmet na ponovno odlučivanje Općem sudu;

naložiti SRB-u snošenje troškova žalbenog postupka i troškova postupka u predmetu T-661/16;

podredno, ukinuti pobijano rješenje u dijelu u kojem se društvu Credito Fondiario nalaže snošenje troškova SRB-a te donijeti odluku o troškovima prvostupanjskog postupka u skladu s načelom pravičnosti.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Žalitelj smatra da pobijano rješenje sadržava brojne pogreške koje se tiču prava, a imaju oblik nedostataka kako u pogledu ocjene tako i postupka.

I. Pogrešna pravna kvalifikacija činjenica. Nedostatak u obrazloženju.

Opći sud pogrešno je kvalificirao činjenice iz predmeta u smislu sudske prakse koja predviđa da u nedostatku objave ili dostave, rok za podnošenje tužbe počinje teći od trenutka kad je zainteresirana stranka točno upoznata sa sadržajem i obrazloženjem akta, pod uvjetom da je zatražila njegov tekst u razumnom roku.

Konkretno, Opći je sud pogrešno ocijenio da je žalitelj za dvije odluke SRB-a saznao putem dvije obavijesti Banke Italije od 3. i 27. svibnja 2016. Nadalje, Opći sud je pogrešno ocijenio da žalitelj nije djelovao u razumnom roku kako bi dobio dvije odluke SRB-a. Opći sud nije na odgovarajući način razmotrio kontekst pravne nesigurnosti. Slijedom toga, Opći je sud s obzirom na posebne okolnosti konkretnog slučaja pogrešno utvrdio da je tužba podnesena nepravodobno.

II. Pogrešno tumačenje i primjena sudske prakse o „razumnom roku”

Ocjena nepravodobnosti tužbe koju je proveo Opći sud nevaljana je i zbog pogrešnog tumačenja (a shodno tome i pogrešne primjene na konkretni slučaj) sudske prakse o razumnom trajanju roka u kojem zainteresirana stranka mora djelovati radi ishođenja odluke za pobijanje.

III. Povreda žaliteljevih prava obrane. Povreda i pogrešna primjena članka 126. Poslovnika Općeg suda

Iako je Opći sud odredio brojne mjere izvođenja dokaza i mjere upravljanja postupkom, on stranke nije pozvao da se očituju o pitanju nepravodobnosti tužbe. Opći se sud pitanjem nepravodobnosti prvi put bavio u rješenju, temeljeći na tom pitanju svoju odluku o odbacivanju tužbe, pri čemu strankama, a osobito žalitelju, nije dao mogućnost da se o njemu očituju i raspravljaju.

Nadalje, Opći je sud rješenje donio primjenom članka 126. Poslovnika Općeg suda, iako je iz raznih razloga bilo jasno da razlog nedopuštenosti na kojem je temeljio rješenje o odbacivanju tužbe nije bio očigledan.

Stoga je Opći sud prekršio žaliteljeva prava obrane.

IV. Pogrešna ocjena nedopuštenosti zahtjeva podnesenog sukladno članku 277. UFEU-a

Pogrešne ocjene na kojima je Opći sud temeljio zaključak o nedopuštenosti zahtjeva za poništenje automatski dovode do nezakonitosti rješenja u dijelu u kojem je taj sud utvrdio nedopuštenost žaliteljeva zahtjeva za utvrđivanje nezakonitosti Uredbe br. 2015/631 . Opći je sud naime smatrao da je drugi zahtjev nužno sporedan u odnosu na glavni zahtjev za poništenje te da stoga očita nedopuštenost tužbe za poništenje automatski dovodi do očite nedopuštenosti zahtjeva za utvrđivanje nezakonitosti Uredbe br. 2015/63.

V. Pogrešna ocjena u pogledu odluke o troškovima. Povreda i pogrešna primjena članaka 134. i 135. Poslovnika Općeg suda

Podredno, žalitelj pobija rješenje u dijelu u kojem mu je Opći sud naložio snošenje troškova SRB-a.

Prema navodima žalitelja, Opći je sud iz razloga pravičnosti trebao primijeniti članak 135. Poslovnika Općeg suda i odrediti da se troškovi postupka snose sukladno članku 135. stavku 1. Poslovnika Općeg suda ili, po potrebi, SRB-u naložiti snošenje barem jednog dijela žaliteljevih troškova sukladno članku 135. stavku 2. Poslovnika Općeg suda.

____________

1     Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/63 оd 21. listopada 2014. o dopuni Direktive 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s ex ante doprinosima aranžmanima financiranja sanacije (SL 2015., L 11, str. 44. i ispravak SL 2017., L 156, str. 38.)