Language of document :

Odvolanie podané 29. januára 2019: Credito Fondiario SpA proti uzneseniu Všeobecného súdu (ôsma komora) z 19. novembra 2018 vo veci T-661/16, Credito Fondiario/Jednotná rada pre riešenie krízových situácií

(vec C-69/19 P)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Odvolateľka: Credito Fondiario SpA (v zastúpení: F. Sciaudone, F. Iacovone, S. Frazzani, A. Neri, advokáti)

Ďalší účastník konania: Jednotná rada pre riešenie krízových situácií

Vedľajší účastníci konania: Talianska republika, Európska komisia

Návrhy odvolateľky

zrušiť napadnuté uznesenie a vrátiť vec Všeobecnému súdu,

uložiť Jednotnej rade pre riešenie krízových situácií povinnosť nahradiť trovy odvolacieho konania a trovy konania vo veci T-661/16,

subsidiárne zrušiť napadnuté uznesenie, v ktorom Všeobecný súd uložil spoločnosti Credito Fondiario povinnosť nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Jednotnej rade pre riešenie krízových situácií a spravodlivo rozhodnúť o trovách prvostupňového konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Odvolateľka tvrdí, že napadnuté uznesenie obsahuje niekoľko nesprávnych posúdení, ktoré predstavujú tak nesprávne právne posúdenia, ako aj procesné vady.

Nesprávne posúdenie skutkových okolností. Nedostatok odôvodnenia

Všeobecný súd nesprávne posúdil skutkové okolnosti v zmysle judikatúry, podľa ktorej v prípade neuverejnenia alebo neoznámenia začne plynúť lehota na podanie žaloby od okamihu, keď sa dotknutá osoba presne oboznámila s obsahom a dôvodmi predmetného aktu pod podmienkou, že požiadala o celý text v primeranej lehote.

Presnejšie, Všeobecný súd sa nesprávne domnieval, že odvolateľka sa dozvedela o dvoch rozhodnutiach Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií prostredníctvom dvoch oznámení zo strany Banca d’Italia z 3. mája a 27. mája 2016. Okrem toho Všeobecný súd sa nesprávne domnieval, že odvolateľka nekonala v primeranej lehote na získanie dvoch rozhodnutí Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií. Všeobecný súd riadne nezohľadnil kontext právnej neistoty. V dôsledku toho Všeobecný súd nesprávne posúdil oneskorené podanie žaloby z hľadiska okolností, o ktoré ide vo veci samej.

Nesprávny výklad a uplatnenie judikatúry týkajúcej sa „primeranej lehoty“

Posúdenie Všeobecného súdu, podľa ktorého je žaloba podaná oneskorene je taktiež zaťažené nesprávnym výkladom (a v dôsledku toho nesprávnym uplatnením v prejednávanej veci) judikatúry týkajúcej sa primeranej lehoty, v ktorej má dotknutá osoba konať na získanie rozhodnutia, ktoré sa má napadnúť.

Porušenie práv odvolateľky na obhajobu. Porušenie a nesprávne uplatnenie článku 126 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu

Aj keď Všeobecný súd prijal viaceré dôkazné prostriedky a opatrenia na zabezpečenie priebehu konania, nevyzval účastníkov konania, aby predložili pripomienky k otázke, či bola žaloba včas podaná. Všeobecný súd skúmal otázku oneskoreného podania prvýkrát v uznesení a vychádzal z tejto skutočnosti pri zamietnutí žaloby, pričom neumožnil účastníkom konania, najmä odvolateľke, uplatniť svoje tvrdenia a námietky.

Všeobecný súd navyše vydal uznesenie podľa článku 126 rokovacieho poriadku, aj keď z rôznych dôvodov bolo jasné, že dôvod neprístupnosti, z ktorého vychádzalo uznesenie, nebol zjavný.

Všeobecný súd tak porušil práva odvolateľky na obhajobu.

Nesprávne posúdenie týkajúce sa neprípustnosti návrhu podaného na základe článku 277 ZFEÚ.

Keďže Všeobecný súd nesprávne dospel k záveru, že žaloba o neplatnosť je neprípustná, z toho automaticky vyplýva, že uznesenie je protiprávne v rozsahu, v akom Všeobecný súd určil protiprávnosť nariadenia 2015/631 . Všeobecný súd sa totiž domnieval, že druhý návrh bol nevyhnutne podporný k hlavnému návrhu na zrušenie a že v dôsledku toho viedla zjavná neprípustnosť žaloby o neplatnosť automaticky k zjavnej neprípustnosti návrhu na určenie protiprávnosti nariadenia 2015/63.

Nesprávne posúdenie týkajúce sa uloženia povinnosti nahradiť trovy konania. Porušenie a nesprávne uplatnenie článkov 134 a 135 rokovacieho poriadku

Subsidiárne odvolateľka napáda uznesenie v rozsahu, v akom Všeobecný súd uložil povinnosť Jednotnej rade pre riešenie krízových situácií nahradiť trovy konania.

Podľa odvolateľky mal Všeobecný súd z hľadiska spravodlivosti uplatniť článok 135 rokovacieho poriadku a rozdeliť trovy konania podľa článku 135 ods. 1 rokovacieho poriadku alebo prípadne uložiť Jednotnej rade pre riešenie krízových situácií povinnosť nahradiť odvolateľke aspoň časť trov konania podľa článku 135 ods. 2 rokovacieho poriadku.

____________

1 Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/63 z 21. októbra 2014, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ, pokiaľ ide o príspevky ex ante do mechanizmov financovania riešenia krízových situácií (Ú. v. EÚ L 11, 2015, s. 44).