Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Monomeles Protodikeio Lasithiou (Kreeka) 4. detsembril 2018 – M.V. jt versus Organismos Topikis Aftodioikisis (O.T.A.) „Dimos Agiou Nikolaou“

(kohtuasi C-760/18)

Kohtumenetluse keel: kreeka

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Monomeles Protodikeio Lasithiou (Kreeka)

Põhikohtuasja pooled

Kaebajad: M.V. jt

Vastustaja: Organismos Topikis Aftodioikisis (O.T.A.) „Dimos Agiou Nikolaou“

Eelotsuse küsimused

Kas 18. märtsil 1999 sõlmitud ning nõukogu 28. juuni 1999. aasta direktiivi, milles käsitletakse Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni (ETUC), Euroopa Tööandjate Föderatsiooni (UNICE) ja Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskuse (CEEP) sõlmitud raamkokkulepet tähtajalise töö kohta (EÜT [1999,] L 175, lk 43; ELT eriväljaanne 05/03, lk 368), lisas toodud raamkokkuleppe tähtajalise töö kohta eesmärki ja kasulikku mõju kahjustab see, kui riigisiseseid õigusnorme, millega on raamkokkulepe üle võetud riigisisesesse õiguskorda, tõlgendatakse nii, et „järjestikuste“ tähtajaliste töölepingute määratlusest raamkokkuleppe klausli 1 ja klausli 5 punkti 2 tähenduses jääb välja töötajate tähtajaliste töölepingute automaatne pikenemine linna puhastusteenuste sektoris niisuguse sõnaselge riigisisese õigusnormi alusel nagu seaduse nr 4099/2012 artikkel 167 ning seda põhjendusega, et see ei kujuta endast uue tähtajalise lepingu sõlmimist kirjalikus vormis, vaid juba olemasoleva töölepingu kestuse pikendamist?

Kas juhul, kui töötajate töölevõtmisel linna puhastusteenuste sektoris on ette nähtud ja rakendamisel praktika, mis on vastuolus meetmetega, mille eesmärk on hoida ära kuritarvitused, mida põhjustab „järjestikuste“ tähtajaliste töölepingute kasutamine, – meetmed, mis on ette nähtud raamkokkuleppe klausli 5 punkti 1 riigisisesesse õigusesse üle võtmise meetmes, hõlmab kohustus, mille kohaselt peab liikmesriigi kohus tõlgendama riigisisest õigust kooskõlas liidu õigusega, ka niisuguse riigisisese õigusnormi kohaldamist nagu seaduse nr 2112/1920 artikli 8 lõige 3, mis on varem eksisteerinud, kuid veel kehtiv samaväärne juriidiline meede raamkokkuleppe klausli 5 punkti 1 tähenduses, mis võimaldaks järjestikused tähtajalised töölepingud, mida kasutatakse kohalike omavalitsusüksuste alaliste ja püsivate vajaduste rahuldamiseks linna puhastusteenuste sektoris, õiguslikult õigesti kvalifitseerida tähtajatuteks lepinguteks?

Kas juhul, kui vastus eelmisele küsimusele on jaatav, piiratakse liiga palju liikmesriigi kohtu kohustust tõlgendada riigisisest õigust kooskõlas liidu õigusega, kui niisugused põhiseadusliku taseme õigusnormid nagu Kreeka põhiseaduse artikli 103 lõiked 7 ja 8 keelavad pärast 2001. aasta uuesti läbivaatamist avalikus sektoris täielikult nende sätete kehtivusajal sõlmitud tähtajaliste töölepingute muutmise tähtajatuteks töölepinguteks, tehes võimatuks selle, et kohaldatakse niisugust riigisisest varem eksisteerinud, kuid veel kehtivat samaväärset juriidilist meedet raamkokkuleppe klausli 5 punkti 1 tähenduses nagu seaduse nr 2112/1920 artikli 8 lõige 3, ning kaotades nii võimaluse kvalifitseerida kohtumenetluses järjestikused tähtajalised töölepingud, mida kasutatakse kohalike omavalitsusüksuste alaliste ja püsivate vajaduste rahuldamiseks linna puhastusteenuste sektoris, ümber tähtajatuteks töölepinguteks isegi juhul, kui need tähtajalised lepingud on mõeldud alaliste ja püsivate vajaduste rahuldamiseks?

____________