Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Monomeles Protodikeio Lasithiou (Kreikka) on esittänyt 4.12.2018 – M.V. ym. v. Paikallinen viranomainen (O.T.A.) Agios Nikolaosin kunta

(asia C-760/18)

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Monomeles Protodikeio Lasithiou

Pääasian asianosaiset

Kantajat: M.V. ym.

Vastaaja: Paikallinen viranomainen (O.T.A.) Agios Nikolaosin kunta

Ennakkoratkaisukysymykset

Heikentäisikö Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY), Euroopan teollisuuden ja työnantajain keskusjärjestön (UNICE) ja julkisten yritysten Euroopan keskuksen (CEEP) tekemästä määräaikaista työtä koskevasta puitesopimuksesta 28.6.1999 annetun neuvoston direktiivin 1999/70/EY1 liitteenä olevan, 18.3.1999 tehdyn määräaikaista työtä koskevan puitesopimuksen tavoitetta ja tehokasta vaikutusta sellaisten kansallisen oikeuden säännösten, jotka on annettu puitesopimuksen saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä, sellainen tulkinta, joka sulkisi pois puitesopimuksen 1 lausekkeen ja 5 lausekkeen 2 kohdan määritelmästä ”perättäiset” määräaikaiset työsopimukset paikallisen viranomaisen palveluksessa olevien siivousalan työntekijöiden määräaikaisten työsopimusten automaattisen pidentämisen asianomaisen kansallisen oikeuden säännöksen, kuten lain 4099/2012 167 §:n, mukaisesti sillä perusteella, että kyseessä on jo olemassa olevan työsopimuksen pidentäminen eikä uuden määräaikaisen työsopimuksen tekeminen?

Sisältyykö tilanteessa, jossa paikallisen viranomaisen palveluksessa olevien siivousalan työntekijöiden työhön ottamista koskeva menettely on lailla säädetty ja pantu täytäntöön vastoin sitä, mitä esimerkiksi sellaiset perättäisten määräaikaisten työsopimusten käyttämisestä aiheutuvien väärinkäytösten ehkäisemistä koskevat toimenpiteet edellyttävät, joista säädetään kansallisen lainsäädännön yhdenmukaistamista puitesopimuksen 5 lausekkeen 1 kohdan kanssa koskevassa toimenpiteessä, velvoitteeseen, jonka mukaan kansallisen tuomioistuimen antaman kansallisen oikeuden tulkinnan on oltava unionin oikeuden mukainen, puitesopimuksen 5 lausekkeen 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla myös kansallisen oikeuden sellaisen säännöksen - kuten lain 2112/1920 8 §:n 3 momentin - soveltaminen, joka on aikaisempi mutta edelleen voimassa, vastaavana oikeudellisena toimenpiteenä, jonka perusteella sellaiset perättäiset määräaikaiset työsopimukset, joita on käytetty paikallisen viranomaisen siivousalaa koskeviin pysyviin ja jatkuviin tarpeisiin vastaamiseen, olisi mahdollista luokitella oikeudellisesti oikein toistaiseksi voimassa oleviksi?

Mikäli vastaus edellä esitettyyn kysymykseen on myöntävä, voisiko velvoitteelle, jonka perusteella kansallisen tuomioistuimen antaman kansallisen oikeuden tulkinnan on oltava unionin oikeuden mukainen, muodostua kohtuuton rajoitus perustuslakiin sisältyvistä säännöksistä, kuten Kreikan perustuslain 103 §:n 7 ja 8 momentista, sellaisina kuin ne ovat tarkistettuina vuonna 2001, kun säännöksissä yksiselitteisesti kielletään sellaisten julkisen sektorin määräaikaisten työsopimusten muuttaminen, jotka valtio on tehnyt edellä mainittujen säännösten astuttua voimaan, toistaiseksi voimassaoleviksi sopimuksiksi, minkä johdosta kansallisen oikeuden sellaista säännöstä - kuten lain 2112/1920 8 §:n 3 momenttia -, joka on aikaisempi mutta edelleen voimassa, on mahdotonta soveltaa vastaavana oikeudellisena toimenpiteenä puitesopimuksen 5 lausekkeen 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla, ja kun tästä johtuen sellaisten perättäisten määräaikaisten työsopimusten, joita on käytetty paikallisen viranomaisen siivousalaa koskeviin pysyviin ja jatkuviin tarpeisiin vastaamiseen, tunnustaminen tuomioistuinmenettelyssä oikean oikeudellisen luokittelun mukaisesti toistaiseksi voimassaoleviksi estyy jopa silloin, kun sopimuksilla vastataan pysyviin ja jatkuviin tarpeisiin?

____________

1 EUVL 1999, L 175, s. 43.