Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 4. decembrī iesniedza Monomeles Protodikeio Lasithiou (Grieķija) – M.V. u.c./Organismos Topikis Aftodioikisis (O.T.A.) “Dimos Agiou Nikolaou”

(Lieta C-760/18)

Tiesvedības valoda – grieķu

Iesniedzējtiesa

Monomeles Protodikeio Lasithiou

Pamatlietas puses

Prasītāji: M.V. u.c.

Atbildētājs: Organismos Topikis Aftodioikisis (O.T.A.) “Dimos Agiou Nikolaou”

Prejudiciālie jautājumi

Vai 1999. gada 18. martā noslēgtā pamatnolīguma par darbu uz noteiktu laiku, kas ir ietverts Padomes Direktīvas 1999/70/EK (1999. gada 28. jūnijs) par UNICE, CEEP un EAK noslēgto pamatnolīgumu par darbu uz noteiktu laiku (OV [1999,] L 175, 43. lpp.) pielikumā, mērķi un lietderīgo iedarbību apdraud tāda valsts tiesību normu, ar kurām pamatnolīgums tiek transponēts valsts tiesību sistēmā, interpretācija, kas “secīgu” uz noteiktu laiku slēgtu līgumu definīcijā saskaņā ar pamatnolīguma 1. klauzulu un 5. klauzulas 2. punktu neiekļauj gadījumu, kad ar darba ņēmējiem pilsētas uzkopšanas nozarē uz noteiktu laiku slēgtie darba līgumi tiek automātiski pagarināti saskaņā ar konkrētu valsts tiesību normu, proti, Likuma Nr. 4099/2012 167. pantu, ar pamatojumu, ka tā ir nevis jauna līguma uz noteiktu laiku noslēgšana rakstiskā formā, bet gan jau esoša darba līguma termiņa pagarināšana?

Vai tad, ja ieviestā un īstenotā prakse, pieņemot darbā darba ņēmējus pilsētas uzkopšanas nozarē, ir pretrunā ļaunprātīgas izmantošanas, kas rodas, pielietojot secīgus uz noteiktu laiku slēgtus darba līgumus, novēršanas pasākumiem, kas ir paredzēti ar pasākumu pamatnolīguma 5. klauzulas 1. punkta transponēšanai valsts tiesībās, valsts tiesas pienākums interpretēt valsts tiesības atbilstoši Savienības tiesībām ietver arī tādas valsts tiesību normas kā Likuma Nr. 2112/1920 8. panta 3. punkts, kas ir līdzvērtīga tiesību norma saskaņā ar pamatnolīguma 5. klauzulas 1. punktu un kas ir pieņemta agrāk, bet joprojām ir spēkā, piemērošanu, kura ļautu par līgumiem uz nenoteiktu laiku pareizi juridiski kvalificēt vairākus secīgus uz noteiktu laiku noslēgtus līgumus, kas ir izmantoti, lai apmierinātu pastāvīgas un ilgstošas vietējo pašvaldības uzņēmumu vajadzības pilsētas uzkopšanas nozarē?

Ja atbilde uz iepriekšējo jautājumu ir apstiprinoša, vai valsts tiesas pienākums valsts tiesības interpretēt atbilstoši Savienības tiesībām ir pārmērīgi ierobežots, ja tāda konstitucionāla ranga norma kā Grieķijas Konstitūcijas 103. panta 7. un 8. punkts pēc 2001. gada pārskatīšanas pilnībā liedz publiskajā sektorā līgumus uz noteiktu laiku, kas ir noslēgti, kamēr bija spēkā minētā tiesību norma, pārveidot par līgumiem uz nenoteiktu laiku, padarot par neiespējamu piemērot līdzvērtīgu valsts tiesību normu saskaņā ar pamatnolīguma 5. klauzulas 1. punktu, kas ir pieņemta agrāk, bet joprojām ir spēkā, proti, Likuma Nr. 2112/1920 8. panta 3. punktu, un tādējādi likvidējot iespēju tiesvedības laikā par līgumiem uz nenoteiktu laiku juridiski pārkvalificēt vairākus secīgus uz noteiktu laiku noslēgtus līgumus, kas ir izmantoti, lai apmierinātu pastāvīgas un ilgstošas vietējo pašvaldību uzņēmumu vajadzības pilsētas uzkopšanas nozarē, arī gadījumā, kad šie līgumi tiek izmantoti, lai apmierinātu pastāvīgas un ilgstošas vajadzības?

____________