Language of document :

Преюдициално запитване от Cour de cassation (Франция), постъпило на 10 януари 2019 г. — Bouygues travaux publics, Elco construct Bucarest, Welbond armatures

(Дело C-17/19)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Cour de cassation

Страни в главното производство

Жалбоподатели: Bouygues travaux publics, Elco construct Bucarest, Welbond armatures

Преюдициални въпроси

Трябва ли член 11 от Регламент (ЕИО) № 574/72 на Съвета от 21 март 1972 година относно определяне на реда за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета от 14 юни 1971 година за прилагането на схеми за социална сигурност на заети лица, самостоятелно заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността1 , изменен и актуализиран с Регламент (ЕО) № 118/97, на Съвета от 2 декември 1996 г.2 , изменен с Регламент (EО) № 647/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 13 април 2005 г.3 , и член 19 от Регламент (EО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година за координация на системите за социална сигурност4 да се тълкуват в смисъл, че удостоверение E 101, издадено от определената от компетентния орган на държава членка институция на основание член 14, параграф 1 и параграф 2, буква б) от Регламент № 1408/71, изменен и актуализиран с Регламент № 118/97, изменен с Регламент (ЕО) № 647/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 13 април 2005 г., или удостоверение А1, издадено на основание член 13, параграф 1 от Регламент № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година за координация на системите за социална сигурност, задължават юрисдикциите на държавата членка, в която се извършва работата, да определят приложимото законодателство не само към схемата за социална сигурност, но и към трудовото право, когато това законодателство определя задълженията на работодателя и правата на работниците, така че след провеждане на състезателно производство те да могат да не вземат предвид посочените удостоверения само ако въз основа на конкретните доказателства, събрани в рамките на съдебното дирене, което е установило, че те са получени или предявени с измама, а издалата ги сезирана институция не е взела под внимание тези доказателства, в разумен срок тези юрисдикции установят осъществен състав на измама, в нейния обективен елемент, състоящ се в неспазване на условията, предвидени в една или друга от горепосочените разпоредби на Регламент (ЕИО) № 574/72 на Съвета от 21 март 1972 г. за определяне на реда за прилагане на Регламент (ЕИО) 1408/71 на Съвета от 14 юни 1971 г. и на Регламент (EО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004, и в нейния субективен елемент, състоящ се в намерението на обвиняемия да заобиколи или да избегне условията за издаване на посоченото удостоверение, за да получи свързаното с него предимство?

____________

1     ОВ L 74, стр. 1.

2     Регламент (ЕО) № 118/97 на Съвета от 2 декември 1996 година за изменение и актуализация на Регламент (ЕИО) № 1408/71 за прилагането на схеми за социално осигуряване на заети лица, самостоятелно заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността, и Регламент (ЕИО) № 574/72 за определяне на реда за прилагане на Регламент (ЕИО) (ОВ L 28, стр. 1; Специално издание на български език; 2007 г., глава 5, том 4, стр. 35)

3     Регламент (ЕО) № 647/2005 на Европейския Парламент и на Съвета от 13 април 2005 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета за прилагане на схеми за социално осигуряване на заети, самостоятелно заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността и Регламент (ЕИО) № 574/72 на Съвета за определяне на реда за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1408/71 (ОВ L 117, стр. 1; Специално издание на български език; 2007 г., глава 5, том 7, стр. 211).

4     ОВ L 284, стр. 1.