Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Cour de cassation (Ranska) on esittänyt 10.1.2019 – Bouygues travaux publics, Elco construct Bucarest ja Welbond armatures

(asia C-17/19)

Oikeudenkäyntikieli:

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Cour de cassation

Pääasian asianosaiset

Valittajat: Bouygues travaux publics, Elco construct Bucarest ja Welbond armatures

Ennakkoratkaisukysymys

Onko sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun asetuksen (ETY) N:o 1408/71 täytäntöönpanomenettelystä 21.3.1972 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 574/72,1 sellaisena kuin se on muutettuna ja ajan tasalle saatettuna 2.12.1996 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 118/972 ja sellaisena kuin se on muutettuna 13.4.2005 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 647/2005,3 11 artiklaa ja sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta 29.4.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 883/20044 täytäntöönpanomenettelystä 16.9.2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 987/2009 19 artiklaa tulkittava siten, että jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen nimeämän laitoksen asetuksen N:o 1408/71, sellaisena kuin se on muutettuna ja ajan tasalle saatettuna asetuksella N:o 118/9 ja sellaisena kuin se on muutettuna 13.4.2005 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 647/2005, 14 artiklan 1 kohdan ja 2 kohdan b alakohdan nojalla antama E101-todistus tai sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta 29.4.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 883/2004 13 artiklan 1 kohdan nojalla annettu A1-todistus sitoo sen jäsenvaltion, jossa työskentely tapahtuu, tuomioistuimia sovellettavan lainsäädännön määrittelyssä ei ainoastaan sosiaaliturvajärjestelmän osalta vaan myös työoikeuden osalta, silloin kuin tässä lainsäädännössä määritellään työnantajien velvollisuudet ja työntekijöiden oikeudet, siten, että kyseiset tuomioistuimet voivat kontradiktorisessa menettelyssä sivuuttaa nämä todistukset vain, jos ne tutkittuaan sellaiset tuomioistuimen määräämän tutkintamenettelyn perusteella esiin tulleet seikat, joiden perusteella on voitu todeta, että todistukset on hankittu tai niihin on vedottu vilpillisesti, ja jotka todistukset antanut laitos on jättänyt huomiotta, kohtuullisen ajan kuluessa katsovat kyseen olevan petoksesta, jonka objektiivinen tekijä muodostuu siitä, että jommassakummassa 14.6.1971 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 täytäntöönpanomenettelystä 21.3.1972 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 574/72 ja asetuksen (EY) N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä 16.9.2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 987/2009 edellä mainitussa säännöksessä säädetyt edellytykset eivät ole täyttyneet, ja subjektiivinen elementti muodostuu syytettynä olevan henkilön tarkoituksesta kiertää mainitun todistuksen antamisedellytyksiä tai sivuuttaa ne sen edun saamiseksi, joka todistukseen liittyy?

____________

1 EYVL 1972, L 74, s. 1.

2 Sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun asetuksen (ETY) N:o 1408/71 sekä asetuksen (ETY) N:o 1408/71 täytäntöönpanomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 574/72 muuttamisesta ja saattamisesta ajan tasalle 2.12.1996 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 118/97 (EYVL 1997, L 28, s. 1).

3 Sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 sekä asetuksen (ETY) N:o 1408/71 täytäntöönpanomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 574/72 muuttamisesta 13.4.2005 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 647/2005 (EUVL 2005, L 117, s. 1).

4 EUVL 2004, L 284, s. 1.