Language of document :

2019 m. sausio 10 d. Cour de cassation (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Bouygues travaux publics, Elco construct Bucarest, Welbond armatures

(Byla C-17/19)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Cour de cassation

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorės, kaltinamosios: Bouygues travaux publics, Elco construct Bucarest, Welbond armatures

Prejudicinis klausimas

Ar 1972 m. kovo 21 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 574/721 , nustatančio Reglamento Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje, įgyvendinimo tvarką, iš dalies pakeisto ir atnaujinto 1996 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 118/972 , iš dalies pakeistu 2005 m. balandžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 647/20053 , 11 straipsnis ir 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 987/20094 , nustatančio Reglamento (EB) Nr. 883/2004 įgyvendinimo tvarką, 19 straipsnis turi būti aiškinami taip, kad E 101 formos pažyma, valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos paskirtos įstaigos išduota pagal Reglamento Nr. 1408/71, iš dalies pakeisto ir atnaujinto Reglamentu Nr. 118/97, iš dalies pakeistu 2005 m. balandžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 647/2005, 14 straipsnio 1 ir 2 dalis, arba A1 pažyma, išduota pagal 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo 13 straipsnio 1 dalį, privaloma valstybės narės, kurioje dirbama, teismams, nustatant teisės aktus, taikytinus ne tik dėl socialinio draudimo sistemos, bet ir dėl darbo teisės, kai tuose aktuose nustatytos darbdavių pareigos ir darbuotojų teisės, todėl, pasibaigus pagal rungimosi principą vykstantiems teisminiams ginčams, tie teismai gali į tokias pažymas neatsižvelgti tik tuo atveju, jeigu, ištyrę nusikalstamos veikos tyrimo metu surinktus konkrečius įrodymus ir nustatę, kad tos pažymos buvo gautos ar jomis buvo remtasi sukčiaujant, ir jeigu jas išdavusi institucija, į kurią kreiptasi, į tai neatsižvelgė, per protingą laikotarpį nustato objektyvų sukčiavimo elementą – kad nepaisyta sąlygų, nustatytų vienoje ar kitoje iš pirmiau nurodytų 1972 m. kovo 21 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 574/72, nustatančio 1971 m. birželio 14 d. Reglamento Nr. 1408/71 įgyvendinimo tvarką, ir 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 987/2009, nustatančio Reglamento (EB) Nr. 883/2004 įgyvendinimo tvarką, nuostatų, ir subjektyvų sukčiavimo elementą – persekiojamo asmens siekį apeiti tos pažymos išdavimo sąlygas arba jų išvengti, siekiant gauti su ja susijusią naudą?

____________

1 OL L 74, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 1 t., p. 83.

2 1996 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 118/97 iš dalies keičiantis ir atnaujinantis Reglamentą (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje, ir Reglamentą (EEB) Nr. 574/72, nustatantį Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 įgyvendinimo tvarką (OL L 28, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 3 t., p. 3).

3 2005 m. balandžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 647/2005, iš dalies keičiantis Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje, ir (EEB) Nr. 574/72, nustatantį Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 įgyvendinimo tvarką (OL L 117, p. 1).

4 OL L 284, p. 1.