Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 10. janvārī iesniedza Cour de cassation (Francija) – Bouygues travaux publics, Elco construct Bucarest, Welbond armatures

(Lieta C-17/19)

Tiesvedības valoda – franču

Iesniedzējtiesa

Cour de cassation

Pamatlietas puses

Prasītāji: Bouygues travaux publics, Elco construct Bucarest, Welbond armatures

Prejudiciālais jautājums

Vai Padomes Regulas (EEK) Nr. 574/72 (1972. gada 21. marts), ar kuru nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EEK) Nr. 1408/71 par sociālā nodrošinājuma sistēmu piemērošanu darbiniekiem un viņu ģimenēm, kas pārvietojas Kopienā 1 , tās redakcijā, kas ir grozīta un atjaunināta ar Regulu Nr. 118/97 (1996. gada 2. decembris) 2 , kura ir grozīta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 647/2005 (2005. gada 13. aprīlis) 3 , 11. pants un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 987/2009 (2009. gada 16. septembris), ar ko nosaka īstenošanas kārtību Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 883/2004 (2004. Gada 29. Aprīlis) par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu, 19. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka apliecība E 101, kuru ir izsniegusi institūcija, ko izraudzījusies kompetentā iestāde dalībvalstī, saskaņā ar Regulas Nr. 1408/71, tās redakcijā, kas ir grozīta un atjaunināta ar Regulu Nr. 118/97, kura ir grozīta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 647/2005 (2005. gada 13. aprīlis), 14. panta 1. punktu un 2. punkta b) apakšpunktu, vai apliecība A 1, kas ir izsniegta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 883/2004 (2004. gada 29. aprīlis) par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu 13. panta 1. punktu, ir saistošas tās dalībvalsts tiesām, kurā tiek veikts darbs, lai noteiktu tiesību aktus, kas ir piemērojami ne tikai sociālā nodrošinājuma sistēmai, bet arī darba tiesībām, ja šajos tiesību aktos ir noteikti darba devēju pienākumi un darbinieku tiesības, jo pēc debatēm, kas balstītas uz sacīkstes principu, tās var noraidīt minētās apliecības tikai tad, ja, pamatojoties uz tiesas izmeklēšanā savāktās konkrētās informācijas pārbaudi, kas ir ļāvusi konstatēt, ka šīs apliecības tika iegūtas vai izmantotas krāpnieciski un ka izdevējiestāde to nebija ņēmusi vērā, šīs tiesas saprātīgā termiņā konstatē krāpšanu, kuras objektīvais elements ir tas, ka netiek ievērots kāds no iepriekš minētajiem Padomes Regulā (EEK) Nr. 574/72 (1972. gada 21. marts), ar kuru nosaka īstenošanas kārtību Padomes Regulai (EEK) Nr. 1408/71 (1971. Gada 14. Jūnijs) un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 987/2009 (2009. gada 16. septembris), ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr. 883/2004, paredzētajiem nosacījumiem un kuras subjektīvais elements ir apsūdzētās personas nodoms apiet vai neievērot minētās apliecības izdošanas nosacījumus, lai iegūtu ar to saistīto priekšrocību?

____________

1      OV L 74, 1. lpp.

2      Padomes Regula (EEK) Nr. 118/97 (1996. gada 2. decembris), ar kuru groza un atjaunina Regulu (EEK) Nr. 1408/71 par sociālā nodrošinājuma sistēmu piemērošanu darbiniekiem, pašnodarbinātām personām un viņu ģimenēm, kas pārvietojas Kopienā, un Regulu (EEK) Nr. 574/72, ar kuru nosaka izpildes kārtību Regulai (EEK) Nr. 1408/71 (OV L 28, 1. lpp.).

3      Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 647/2005 (2005. gada 13. aprīlis), ar ko groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 1408/71 par sociālā nodrošinājuma shēmu piemērošanu darbiniekiem, pašnodarbinātām personām un viņu ģimenes locekļiem, kas pārvietojas Kopienā, un Padomes Regulu (EEK) Nr. 574/72, ar kuru nosaka izpildes kārtību Regulai (EEK) Nr. 1408/71 (OV L 117, 1. lpp.).