Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour de cassation (Francúzsko) 10. januára 2019 – Bouygues travaux publics, Elco construct Bucarest, Welbond armatures

(vec C-17/19)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Cour de cassation

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľky v konaní o kasačnom opravnom prostriedku, obvinené: Bouygues travaux publics, Elco construct Bucarest, Welbond armatures

Prejudiciálna otázka

Majú sa článok 11 nariadenia Rady (EHS) č. 574/72 z 21. marca 1972, ktoré stanovuje postup na vykonávanie nariadenia (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva1 , v znení zmenenom a aktualizovanom nariadením Rady (ES) č. 118/97 z 2. decembra 19962 , zmeneným a doplneným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 647/2005 z 13. apríla 20053 a článok 19 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 zo 16. septembra 2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia4 , vykladať v tom zmysle, že osvedčenie E 101 vydané inštitúciou určenou príslušným orgánom členského štátu podľa článku 14 ods. 1 a 2 písm. b) č. 1408/71, v jeho znení zmenenom a aktualizovanom nariadením č. 118/97, zmeneným a doplneným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 647/2005 z 13. apríla 2005, alebo osvedčenie A1 vydané podľa článku 13 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia, je záväzné pre súdy členského štátu, v ktorom sa vykonáva práca, na účely určenia uplatniteľného práva nielen v systéme sociálneho zabezpečenia, ale tiež v pracovnom práve, pokiaľ táto právna úprava definuje povinnosti zamestnávateľov a práva zamestnancov tak, že po kontradiktórnom prejednaní môžu súdy odmietnuť tieto osvedčenia, iba ak na základe preskúmania konkrétnych dôkazov získaných počas vyšetrovania, z ktorých vyplýva, že tieto osvedčenia boli podvodne získané alebo uplatnené a že to vydávajúca inštitúcia v primeranom časovom období nezohľadnila, tieto súdy konštatujú, že ide o podvod, ktorého objektívny prvok spočíva v nedodržaní podmienok stanovených v jednom z citovaných ustanovení nariadení Rady (EHS) č. 574/72 z 21. marca 1972, ktoré stanovuje postup na vykonávanie nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71 zo 14. júna 1971 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 zo 16. septembra 2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia č. 883/2004 a ktorého subjektívny prvok spočíva v úmysle stíhanej osoby obísť alebo vyhnúť sa podmienkam vydania tohto osvedčenia, s cieľom získať výhodu, ktorá je s tým spojená?

____________

1 Ú. v. ES L 74, s. 1; Mim. vyd. 05/001, s. 83.

2 Nariadenie Rady (ES) č. 118/97 z 2. decembra 1996, ktoré mení a dopĺňa a aktualizuje nariadenie (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva, a nariadenie (EHS) č. 574/72, ktorým sa stanovuje postup na vykonávanie nariadenia (EHS) č. 1408/71 (Ú. v. ES L 28, s. 1; Mim. vyd. 05/003, s. 3).

3 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 647/2005 z 13. apríla 2005, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci Spoločenstva, a (EHS) č. 574/72, ktorým sa stanovuje postup na vykonávanie nariadenia (EHS) č. 1408/71 (Ú. v. EÚ L 117, s. 1).

4 Ú. v. EÚ L 284, s. 1.