Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Cour de cassation (Francija) 10. januarja 2019 – Bouygues travaux publics, Elco construct Bucarest, Welbond armatures

(Zadeva C-17/19)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Cour de cassation

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožnice v postopku s kasacijsko pritožbo, obdolženke: Bouygues travaux publics, Elco construct Bucarest, Welbond armatures

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člen 11 Uredbe Sveta (EGS) št. 574/72 z dne 21. marca 1972 o določitvi postopka za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 1408/71 z dne 14. junija 1971 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo v Skupnosti1 , v različici, kakor je bila spremenjena in posodobljena z Uredbo Sveta (ES) št. 118/97 z dne 2. decembra 19962 , kakor je bila spremenjena z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 647/2005 z dne 13. aprila 20053 , ter člen 19 Uredbe (ES) št. 987/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti4 razlagati tako, da potrdilo E 101, izdano s strani nosilca, ki ga imenuje pristojni organ ene od države članic, v skladu s členom 14(1) in (2)(b) Uredbe št. 1408/71 v različici, kakor je bila spremenjena in posodobljena z Uredbo št. 118/97, kakor je bila spremenjena z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 647/2005 z dne 13. aprila 2005, ali potrdilo A1, izdano v skladu s členom 13(1) Uredbe št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti, sodišča države članice, v kateri se delo opravlja, zavezuje pri določitvi zakonodaje, ki se uporablja, ne le v zvezi s sistemom socialne varnosti, ampak tudi v zvezi z delovnim pravom, kadar ta zakonodaja opredeljuje obveznosti delodajalcev in pravice delavcev, tako da lahko po kontradiktorni razpravi navedena potrdila zavrnejo le, če – na podlagi preizkusa konkretnih elementov, zbranih v okviru sodne preiskave, ki je omogočila ugotovitev, da so bila navedena potrdila pridobljena ali so se uveljavljala na goljufiv način in da nosilec izdajatelj teh elementov ni upošteval v razumnem roku – ugotovijo goljufijo, sestavljeno iz objektivnega elementa, to je dejstva, da niso izpolnjeni pogoji iz ene od zgoraj navedenih določb Uredbe Sveta (EGS) št. 574/72 z dne 21. marca 1972 o določitvi postopka za izvajanje Uredbe (EGS) št. 1408/71 z dne 14. junija 1971 ter Uredbe (ES) št. 987/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004, ter subjektivnega elementa, to je namena obdolžene osebe, da za pridobitev prednosti, ki jo zagotavlja izdaja potrdila, zaobide pogoje njegove izdaje ali se jim izogne?

____________

1 UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 1, str. 83.

2 Uredba Sveta (ES) št. 118/97 z dne 2. decembra 1996 o spremembah in posodobitvah Uredbe (EGS) št. 1408/71 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo v Skupnosti, in Uredbe (EGS) št. 547/72 o določitvi postopka za izvajanje Uredbe (EGS) št. 1408/71 (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 3, str. 3).

3 Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 647/2005 z dne 13. aprila 2005 o spremembi uredb Sveta (EGS) št. 1408/71 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo v Skupnosti, in (EGS) št. 574/72 o določitvi postopka za izvajanje Uredbe (EGS) št. 1408/71 (UL 2005, L 117, str. 1).

4 UL 2009, L 284, str. 1.