Language of document :

Преюдициално запитване от Verwaltungsgericht Berlin (Германия), постъпило на 4 септември 2018 г. — Solvay Chemicals GmbH/Федерална република Германия

(Дело C-561/18)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Verwaltungsgericht Berlin

Страни в главното производство

Жалбоподател: Solvay Chemicals GmbH

Ответник: Федерална република Германия

С определение от 6 февруари 2019 г. Съдът (първи състав) постанови следното:

Доколкото систематично включват подадения към друга инсталация за производството на калциево-карбонатен преципитат въглероден диоксид (CO2) в емисиите на инсталацията за производство на калцинирана сода, независимо дали този въглероден диоксид е освободен в атмосферата или не, разпоредбите на член 49, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕС) № 601/2012 на Комисията от 21 юни 2012 година относно мониторинга и докладването на емисиите на парникови газове съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета1 и на точка 20, част Б от приложение IV към него са невалидни.

____________

1 ОВ L 181, 2012 г., стр. 30.