Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Verwaltungsgerichts Berlin (Saksa) on esittänyt 4.9.2018 – Solvay Chemicals GmbH v. Saksan valtio

(asia C-561/18)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Verwaltungsgerichts Berlin

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Solvay Chemicals GmbH

Vastaaja: Saksan valtio

Unionin tuomioistuin (ensimmäinen jaosto) on 6.2.2019 antamallaan määräyksellä määrännyt seuraavaa:

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2003/87/EY tarkoitetusta kasvihuonekaasupäästöjen tarkkailusta ja raportoinnista 21.6.2012 annetun komission asetuksen (EU) N:o 601/20121 49 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan ja sen liitteessä IV olevan 20 B kohdan säännökset ovat pätemättömiä siltä osin kuin niissä sisällytetään järjestelmällisesti kalsinoidun soodan tuotantolaitoksen päästöihin hiilidioksidi, joka siirretään toiseen laitokseen saostetun kalsiumkarbonaatin tuotantoa varten, riippumatta siitä, päästetäänkö tämä hiilidioksidi ilmakehään vai ei.

____________

1 EUVL 2012, L 181, s. 30.