Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 4. septembrī iesniedza Verwaltungsgericht Berlin (Vācija) – Solvay Chemicals GmbH/Vācijas Federatīvā Republika

(Lieta C-561/18)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Verwaltungsgericht Berlin

Pamatlietas puses

Prasītāja: Solvay Chemicals GmbH

Atbildētāja: Vācijas Federatīvā Republika

Ar 2019. gada 6. februāra rīkojumu Tiesa (pirmā palāta) nosprieda:

Komisijas Regulas (ES) Nr. 601/2012 (2012. gada 21. jūnijs) par siltumnīcefekta gāzu emisiju monitoringu un ziņošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK 1 49. panta 1. punkta otrajā teikumā un šīs regulas IV pielikuma 10. punkta B apakšpunktā ietvertās tiesību normas, ciktāl ar tām kaļķu apdedzināšanas iekārtas emisijās tiek sistemātiski iekļauts uz citu iekārtu kalcija karbonāta nogulšņu ražošanas nolūkā pārvietotais oglekļa dioksīds (CO2), neatkarīgi no tā, vai šis oglekļa dioksīds izplūst atmosfērā vai ne, nav spēkā.

____________

1     OV 2012, L 181, 30. lpp.