Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Berlin (Nemecko) 4. septembra 2018 – Solvay Chemicals GmbH/Bundesrepublik Deutschland

(vec C-561/18)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Verwaltungsgericht Berlin

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Solvay Chemicals GmbH

Žalovaná: Bundesrepublik Deutschland

Súdny dvor (prvá komora) rozhodol v uznesení zo 6. februára 2019 takto:

Článok 49 ods. 1 druhý pododsek nariadenia Komisie (EÚ) č. 601/2012 z 21. júna 2012 o monitorovaní a nahlasovaní emisií skleníkových plynov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES1 a bod 20 časť B prílohy IV tohto nariadenia sú neplatné v rozsahu, v akom do emisií zo zariadenia na výrobu uhličitanu sodného systematicky zaraďujú oxid uhličitý (CO2) premiestnený do iného zariadenia na účely výroby PCC bez ohľadu na to, či bol tento oxid uhličitý uvoľnený do atmosféry či nie.

____________

1 Ú. v. EÚ L 181, 2012, s. 30.