Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Verwaltungsgericht Berlin (Tyskland) den 4 september 2018 – Solvay Chemicals GmbH mot Förbundsrepubliken Tyskland

(Mål C-561/18)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Verwaltungsgericht Berlin

Parter i det nationella målet

Klagande: Solvay Chemicals GmbH

Motpart: Förbundsrepubliken Tyskland

I beslut av den 6 februari 2019 fann domstolen (första avdelningen) följande:

Bestämmelserna i artikel 49.1 andra stycket i kommissionens förordning (EU) nr 601/2012 av den 21 juni 2012 om övervakning och rapportering av växthusgasutsläpp i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG(1 ) och punkt 20 B i bilaga IV till samma förordning är ogiltiga i den mån som de i utsläppen från en anläggning för produktion av natriumkarbonat systematiskt inbegriper den koldioxid som överförts till en annan anläggning för produktion av utfällt kalciumkarbonat, oberoende av om denna koldioxid släppts ut i atmosfären eller ej.

____________

(1 ) EUT L 181, 2012, s. 30.