Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundessozialgericht (Saksa) on esittänyt 16.1.2019 – ZP v. Bundesagentur für Arbeit

(asia C-29/19)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Bundessozialgericht

Pääasian asianosaiset

Valittaja: ZP

Vastapuoli: Bundesagentur für Arbeit

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko asetuksen (EY) 883/20041 62 artiklan 1 kohtaa, luettuna yhdessä asetuksen (EY) 883/2004 62 artiklan 2 kohdan kanssa, tulkittava siten, että työntekijän jäädessä työttömäksi asuinjäsenvaltion toimivaltaisen laitoksen on käytettävä etuuksien laskemisessa perusteena ”palkkatuloja”, jotka asianomainen henkilö ”on saanut” viimeisimmästä toiminnastaan palkkatyössä tämän laitoksen alueella, silloinkin kun toimivaltaisen laitoksen soveltaman työttömyysturvaa koskevan kansallisen lainsäädännön mukaan näitä palkkatuloja ei voida ottaa huomioon viitekauden riittämättömän keston vuoksi ja etuudet määritetään sen sijaan laskennallisesti?

Onko asetuksen (EY) 883/2004 62 artiklan 1 kohtaa, luettuna yhdessä asetuksen (EY) 883/2004 62 artiklan 2 kohdan kanssa, tulkittava siten, että työntekijän jäädessä työttömäksi asuinjäsenvaltion toimivaltaisen laitoksen on käytettävä etuuksien laskemisessa perusteena ”palkkatuloja”, jotka asianomainen henkilö ”on saanut” viimeisimmästä toiminnastaan palkkatyössä tämän laitoksen alueella, silloinkin kun toimivaltaisen laitoksen soveltaman kansallisen lainsäädännön mukaan näitä palkkatuloja ei voida sisällyttää viitekauteen etuuksien laskemiseksi, koska palkanlaskentaa ei ole tehty oikea-aikaisesti, ja etuudet määritetään sen sijaan laskennallisesti?

____________

1 Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta 29.4.2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 883/2004 (EUVL 2004, L 166, s. 1).