Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 16. janvārī iesniedza Bundessozialgericht (Vācija) – ZP/Bundesagentur für Arbeit

(Lieta C-29/19)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Bundessozialgericht

Pamatlietas puses

Prasītājs: ZP

Atbildētāja: Bundesagentur für Arbeit

Prejudiciālie jautājumi

Vai Regulas (EK) Nr. 883/2004 1 62. panta 1. punkts, lasot to kopsakarā ar Regulas (EK) Nr. 883/2004 62. panta 2. punktu, ir jāinterpretē tādējādi, ka darba ņēmēja dzīvesvietas dalībvalsts kompetentajai iestādei viņa bezdarba gadījumā “alga”, ko attiecīgā persona “saņēmusi” saistībā ar savu pēdējo nodarbinātību šīs iestādes valsts teritorijā, pabalstu aprēķinā ir jāņem vērā arī tad, ja saskaņā ar kompetentajai iestādei piemērojamiem valsts tiesību aktiem attiecībā uz bezdarbnieka pabalstu šo darba samaksu nevar ņemt vērā nepietiekama tās saņemšanas ilguma dēļ un alternatīvi ir paredzēta pabalstu fiktīva aprēķināšana?

Vai Regulas (EK) Nr. 883/2004 62. panta 1. punkts, lasot to kopsakarā ar Regulas (EK) Nr. 883/2004 62. panta 2. punktu ir jāinterpretē tādējādi, ka darba ņēmēja dzīvesvietas dalībvalsts kompetentajai iestādei viņa bezdarba gadījumā “alga”, ko attiecīgā persona “saņēmusi” saistībā ar savu pēdējo nodarbinātību šīs iestādes valsts teritorijā, pabalstu aprēķinā ir jāņem vērā arī tad, ja saskaņā ar kompetentajai iestādei piemērojamiem valsts tiesību aktiem šo darba samaksu nesavlaicīga norēķina dēļ nedrīkst izmantot par pamatu pabalstu aprēķināšanai atskaites periodā un alternatīvi ir paredzēta pabalsta fiktīva aprēķināšana?

____________

1  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 883/2004 (2004. gada 29. aprīlis) par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu (OV 2004, L 166, 1. Lpp.).