Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundessozialgericht (Nemecko) 16. januára 2019 – ZP/Bundesagentur für Arbeit

(vec C-29/19)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundessozialgericht

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: ZP

Žalovaná: Bundesagentur für Arbeit

Prejudiciálne otázky

Má sa článok 62 ods. 1 nariadenia (ES) č. 883/20041 v spojení s článkom 62 ods. 2 nariadenia (ES) č. 883/2004 vykladať v tom zmysle, že príslušná inštitúcia členského štátu pobytu má pri nezamestnanosti zamestnanca pri výpočte dávok zohľadniť „plat“, ktorý „mala“ daná osoba v súvislosti s jej poslednou činnosťou na území tejto inštitúcie, aj vtedy, ak podľa vnútroštátnych predpisov platných pre príslušnú inštitúciu pre podporu v nezamestnanosti tento plat z dôvodu nedostatočnej doby dosahovania platu nemôže byť zohľadnený a ako náhrada je stanovené fiktívne vymeranie dávok?

Má sa článok 62 ods. 1 nariadenia (ES) č. 883/2004 v spojení s článkom 62 ods. 2 nariadenia (ES) č. 883/2004 vykladať v tom zmysle, že príslušná inštitúcia členského štátu pobytu má pri nezamestnanosti zamestnanca pri výpočte dávok zohľadniť „plat“, ktorý „mala“ daná osoba v súvislosti s jej poslednou činnosťou na území tejto inštitúcie, aj vtedy, ak podľa vnútroštátnych predpisov platných pre príslušnú inštitúciu sa tento plat z dôvodu nedostatku včasného vyúčtovania nesmie zahrnúť do vymeriavacieho základu pre dávky v referenčnej dobe a ako náhrada je stanovené fiktívne vymeranie dávky?

____________

1 Nariadenie (ES) Európskeho parlamentu a Rady 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Ú. v. EÚ L 166, s. 1; Mim. vyd. 05/005, s. 72).