Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundessozialgerichts (Tyskland) den 16 januari 2019 – ZP mot Bundesagentur für Arbeit

(Mål C-29/19)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundessozialgericht

Parter i det nationella målet

Klagande: ZP

Motpart: Bundesagentur für Arbeit

Tolkningsfrågor

Ska artikel 62.1 i förordning (EG) 883/20041 jämförd med artikel 62.2 i samma förordning tolkas på så sätt att den behöriga institution i den medlemsstat där en person är bosatt vid beräkningen av förmånerna då en arbetstagare blir arbetslös ska utgå från den ”lön“ som vederbörande ”hade“ under sin senaste anställning inom denna institutions territorium, även när denna lön enligt den nationella lagstiftning som gäller för den behöriga institutionen i fråga om arbetslöshetsunderstöd på grund av att referensperioden för ersättning är för kort och inte kan beaktas och det därför i stället stadgas om fiktiv beräkningsgrund för förmånerna?

Ska artikel 62.1 i förordning (EG) nr 883/2004 jämförd med artikel 62.2 i samma förordning tolkas så att den behöriga institutionen i den medlemsstat där vederbörande är bosatt vid beräkningen av förmånerna då en arbetstagare blir arbetslös ska utgå från den ”lön“ som vederbörande ”hade“ under sin senaste anställning inom denna institutions territorium, även när denna lön enligt den nationella lagstiftning som gäller för den behöriga institutionen i avsaknad av framräkning i rätt tid inte får inräknas som beräkningsunderlag för förmånerna under referensperioden för ersättning och det i stället föreskrivs en fiktiv beräkning av förmånen?

____________

1     Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen (EUT L 166, 2004, s. 1).