Language of document :

Жалба, подадена на 25 януари 2019 г. от Съвет на Европейския съюз срещу решението, постановено от Общия съд (трети разширен състав) на 15 ноември 2018 г. по дело T-316/14, Кюрдска работническа партия (ПКК)/Съвет

(Дело C-46/19 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Съвет на Европейския съюз (представители: B. Driessen, S. Van Overmeire)

Други страни в производството: Кюрдска работническа партия (ПКК), Европейска комисия, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Съда:

да отмени обжалваното решение на Общия съд,

да постанови окончателно решение по въпросите, предмет на настоящата жалба, и да отхвърли искането на ПКК и

да осъди ПКК да заплати съдебните разноски на Съвета във връзка с настоящото производство и по дело T-316/14.

Основания и основни доводи

Съветът твърди, че в обжалваното решение Общият съд е допуснал следните грешки:

първо основание: Общият съд неправилно определя обжалваните решения като решения само за преразглеждане по член 1, параграф 61 ,

второ основание: Общият съд прави грешен извод, че решенията на САЩ не могат да бъдат основание за първоначалното включване в списък,

трето основание: Общият съд греши като приема, че Съветът не е могъл да обясни защо смята, че решенията на САЩ и заповедта на министъра на вътрешните работи на Обединеното кралство са решения на компетентен орган по смисъла на член 1, параграф 4 от Обща позиция 931,

четвърто основание: Общият съд прилага неправилно решение на Съда на ЕС LTTE2 точка 55, спрямо настоящия случай,

пето основание: Общият съд прилага неправилно решение на Съда на ЕС LTTE точка 71, спрямо настоящия случай,

шесто основание: Общият съд прилага неправилно член 1, параграф 4 от Обща позиция 931 и точка 55 от решение LTTE,

седмо основание: Общият съд греши, като приема, че Съветът не е могъл да отговори на писмото на ПКК в своето писмо от 27 март 2015 г.

____________

1 Обща позиция на Съвета от 27 декември 2001 г. за прилагането на специални мерки за борба с тероризма, (ОВ L 344, 2001 г., стр. 93).

2 Дело C-599/14 P, Съвет/Тигри за освобождение на Тамил Илам (LTTE), EU:C2017:583.