Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 25. ledna 2019 Radou Evropské unie proti rozsudku Tribunálu (třetího rozšířeného senátu) vydanému dne 15. listopadu 2018 ve věci T-316/14, Kurdistan Workers’ Party (PKK) v. Rada

(Věc C-46/19 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Rada Evropské unie (zástupci: B. Driessen, S. Van Overmeire, zmocněnci)

Další účastníci řízení: Kurdistan Workers’ Party (PKK), Evropská komise, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil napadený rozsudek Tribunálu;

vydal konečné rozhodnutí o otázkách, které jsou předmětem tohoto kasačního opravného prostředku, a zamítl návrh PKK a

uložil PKK náhradu nákladů řízení, které Radě vznikly v souvislosti s tímto kasačním opravným prostředkem a ve věci T-316/14.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Rada tvrdí, že Tribunál v rámci napadeného rozsudku pochybil v těchto ohledech:

první důvod kasačního opravného prostředku: Tribunál nesprávně charakterizoval napadená rozhodnutí jako rozhodnutí podle čl. 1 odst. 61 ;

druhý důvod kasačního opravného prostředku: Tribunál dospěl k nesprávnému závěru, že rozhodnutí Spojených států nemohou složit jako podklad pro prvotní zařazení na seznam;

třetí důvod kasačního opravného prostředku: Tribunál nesprávně konstatoval, že Rada nevysvětlila, proč má za to, že rozhodnutí Spojených států a nařízení britského Home Secretary jsou rozhodnutími příslušného orgánu ve smyslu čl. 1 odst. 4 společného postoje 2001/931;    

čtvrtý důvod kasačního opravného prostředku: Tribunál nesprávně uplatnil bod 55 rozsudku Soudního dvora ve věci LTTE2 na posuzovanou věc;

pátý důvod kasačního opravného prostředku: Tribunál nesprávně uplatnil bod 71 rozsudku ve věci LTTE na posuzovanou věc;

šestý důvod kasačního opravného prostředku: Tribunál nesprávně uplatnil čl. 1 odst. 4 společného postoje 2001/931 a bod 55 rozsudku ve věci LTTE;

sedmý důvod kasačního opravného prostředku: Tribunál nesprávně konstatoval, že Rada nemohla odpovědět na dopis PKK ve svém vlastním dopise ze dne 27. března 2015.

____________

1 Společný postoj Rady ze dne 27. prosince 2001 o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu (Úř. věst. 2001, L 344, s. 93; Zvl. vyd. 18/01, s. 217).

2 Věc C-599/14 P, Rada v. LTTE, EU:C2017:583