Language of document :

Euroopa Liidu Nõukogu 25. jaanuaril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kolmas koda laiendatud koosseisus) 15. novembri 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-316/14: Kurdistan Workers’ Party (PKK) versus nõukogu

(kohtuasi C-46/19 P)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: B. Driessen, S. Van Overmeire)

Teised menetlusosalised: Kurdistan Workers’ Party (PKK), Euroopa Komisjon, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

Apellandi nõuded

Apellant palub Euroopa Kohtul:

tühistada Üldkohtu vaidlustatud otsus;

teha lõplik otsus apellatsioonkaebuse esemeks olevates küsimustes ja jätta PKK hagi nõuded rahuldamata; ja

mõista käesolevast apellatsioonkaebusest ja kohtuasjast T-316/14 tulenevad nõukogu kohtukulud välja PKK’lt.

Väited ja peamised argumendid

Nõukogu väidab, et Üldkohus tegi vaidlustatud kohtuotsuses vea järgmistes punktides:

esimene väide: Üldkohus kvalifitseeris vaidlustatud otsused vääralt üksnes artikli 1 lõike 6 alla kuuluvateks otsusteks1 ;

teine väide: Üldkohus järeldas vääralt, et Ühendriikide otsused ei saa olla esmakordse loetellu kandmise aluseks;

kolmas väide: Üldkohus leidis vääralt, et nõukogu ei selgitanud, miks tema arvates olid Ühendriikide otsused ja Ühendkuningriigi siseministri määrus ühise seisukoha 2001/931/ÜVJP artikli 1 lõike 4 tähenduses pädeva asutuse otsus;

neljas väide: Üldkohus kohaldas vääralt Euroopa Kohtu otsuse LTTE2 punkti 55 käesolevale kohtuasjale;

viies väide: Üldkohus kohaldas vääralt kohtuotsuse LTTE punkti 71 käesolevale kohtuasjale;

kuues väide: Üldkohus kohaldas vääralt ühise seisukoha 2001/931/ÜVJP artikli 1 lõiget 4 ja kohtuotsuse LTTE punkti 55;

seitsmes väide: Üldkohus leidis vääralt, et nõukogu ei saanud vastata PKK kirjale oma 27. märtsi 2015. aasta kirjas.

____________

1 Nõukogu 27. detsembri 2001. aasta ühine seisukoht 2001/931/ÜVJP terrorismivastaste erimeetmete rakendamise kohta (EÜT 2001, L 344, lk 93; ELT eriväljaanne 18/01, lk 217).

2 Kohtuasi C-599/14 P, nõukogu vs. LTTE, EU:C2017:583.