Language of document :

Valitus, jonka Euroopan unionin neuvosto on tehnyt 25.1.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (laajennettu kolmas jaosto) asiassa T-316/14, PKK v. neuvosto, 15.11.2018 antamasta tuomiosta

(asia C-46/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: B. Driessen ja S. Van Overmeire)

Muut osapuolet: Kurdistan Workers' Party (PKK), Euroopan komissio sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta

Vaatimukset

unionin yleisen tuomioistuimen tuomio on kumottava.

valituksen kohteena olevien seikkojen osalta on annettava lopullinen ratkaisu ja hylättävä PKK:n kanne

PKK on velvoitettava korvaamaan neuvostolle tästä asiasta ja asiasta T-316/14 aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Neuvoston mukaan unionin yleinen tuomioistuin teki valituksenalaisessa tuomiossa seuraavat virheet:

ensimmäinen valitusperuste: unionin yleinen tuomioistuin piti riidanalaisia päätöksiä virheellisesti pelkästään 1 artiklan 6 kohdassa1 tarkoitettuina päätöksinä

toinen valitusperuste: unionin yleinen tuomioistuin totesi virheellisesti, etteivät Yhdysvaltojen tekemät päätökset voi olla perusteena alustavalle luetteloimiselle

kolmas valitusperuste: unionin yleinen tuomioistuin katsoi virheellisesti, ettei neuvosto ollut selittänyt, miksi se piti Yhdysvaltojen tekemiä päätöksiä ja Yhdistyneen kuningaskunnan sisäministerin määräystä yhteisen kannan 931 1 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuina toimivaltaisen viranomaisen päätöksinä

neljäs valitusperuste: unionin yleinen tuomioistuin sovelsi virheellisesti unionin tuomioistuimen asiassa LTTE2 antaman tuomion 55 kohtaa nyt käsiteltävään asiaan

viides valitusperuste: unionin yleinen tuomioistuin sovelsi virheellisesti unionin tuomioistuimen asiassa LTTE antaman tuomion 71 kohtaa nyt käsiteltävään asiaan

kuudes valitusperuste: unionin yleinen tuomioistuin sovelsi yhteisen kannan 931 1 artiklan 4 kohtaa ja tuomion LTTE 55 kohtaa virheellisesti

seitsemäs kanneperuste: unionin yleinen tuomioistuin katsoi virheellisesti, ettei neuvosto voinut vastata PKK:n kirjeeseen 27.3.2015 päivätyssä omassa kirjeessään.

____________

1 Erityistoimenpiteiden toteuttamisesta terrorismin torjumiseksi 27.12.2001 annettu neuvoston yhteinen kanta (EYVL 2001, L 344, s. 93).

2 Tuomio asiassa C-599/14 P, neuvosto v. LTTE, EU:C:2017:583.