Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 25. janvārī Eiropas Savienības Padome iesniedza par Vispārējās tiesas (trešā palāta paplašinātā sastāvā) 2018. gada 15. novembra spriedumu lietā T-316/14 Kurdistan Workers’ Party (PKK)/Padome

(Lieta C-46/19 P)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji: B. Driessen, S. Van Overmeire)

Citi lietas dalībnieki: Kurdistan Workers' Party (PKK), Eiropas Komisija, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste

Prasījumi

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi Tiesai ir šādi:

atcelt pārsūdzēto Vispārējās tiesas spriedumu;

galīgi izlemt jautājumus, kas ir šīs apelācijas sūdzības priekšmets, un noraidīt PKK celto prasību, un

piespriest PKK atlīdzināt Padomes tiesāšanās izdevumus šajā apelācijas tiesvedībā un lietā T-316/14.

Pamati un galvenie argumenti

Padome apgalvo, ka Vispārējā tiesa esot kļūdījusies pārsūdzētajā spriedumā šādos punktos:

pirmais pamats: Vispārējā tiesa ir kļūdaini apstrīdētos lēmumus ir atzinusi tikai un vienīgi kā 1. panta 6. punkta lēmumus 1 ;

otrais pamats: Vispārējā tiesa ir kļūdaini secinājusi, ka ASV lēmumi nevar kalpot par pamatu pirmreizējai iekļaušanai sarakstā;

trešais pamats: Vispārējā tiesa ir kļūdaini secinājusi, ka Padome nav paskaidrojusi, kādēļ tā uzskatīja ASV lēmumus un Apvienotās Karalistes iekšlietu ministra [UK Home Secretary] rīkojumu par kompetentās iestādes lēmumu CP931 1. panta 4. punkta izpratnē;

ceturtais pamats: Vispārējā tiesa izskatāmajā lietā esot kļūdaini piemērojusi Tiesas sprieduma lietā LTTE 2 55. punktu;

piektais pamats: Vispārējā tiesa izskatāmajā lietā esot kļūdaini piemērojusi Tiesas sprieduma lietā LTTE 71. punktu;

sestais pamats: Vispārējā tiesa izskatāmajā lietā esot kļūdaini piemērojusi CP931 1. panta 4. punktu un sprieduma lietā LTTE 55. punktu;

septītais pamats: Vispārējā tiesa esot kļūdaini nospriedusi, ka Padome nedrīkst atbildēt uz PKK vēstuli savā 2015. gada 27. marta vēstulē.

____________

1 Padomes Kopējā nostāja (2001. gada 27. decembris) par konkrētu pasākumu īstenošanu cīņā pret terorismu (OV 2001, L 344, 93. lpp. ).

2 Lieta C –599/14 P, Padome/LTTE, EU:C2017:583.