Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (trzecia izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 15 listopada 2018 r. w sprawie T-316/14, Kurdistan Workers’ Party (PKK) / Rada, wniesione w dniu 25 stycznia 2019 r. przez Radę Unii Europejskiej

(Sprawa C-46/19 P)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnoszący odwołanie: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: B. Driessen, S. Van Overmeire, pełnomocnicy)

Druga strona postępowania: Kurdistan Workers’ Party (PKK), Komisja Europejska, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Żądania wnoszącego odwołanie

uchylenie zaskarżonego wyroku Sądu;

wydanie ostatecznego rozstrzygnięcia w odniesieniu do kwestii stanowiących przedmiot odwołania i oddalenie skargi wniesionej przez PKK oraz

obciążenie PKK kosztami poniesionymi przez Radę w postępowaniu odwoławczym i w sprawie T-316/14.

Zarzuty i główne argumenty

Rada podnosi, że Sąd w zaskarżonym wyroku naruszył prawo w następujących kwestiach:

zarzut pierwszy : Sąd nieprawidłowo zakwalifikował zaskarżone decyzje jako decyzje objęte wyłącznie art. 1 ust. 61 ;

zarzut drugi: Sąd błędnie uznał, że decyzje Stanów Zjednoczonych nie mogły stanowić podstawy pierwotnego umieszczenia w wykazie;

zarzut trzeci: Sąd błędnie uznał, że Rada nie wyjaśniła, dlaczego jej zdaniem decyzje Stanów Zjednoczonych oraz decyzja ministra spraw wewnętrznych Zjednoczonego Królestwa stanowiły decyzje właściwej władzy w rozumieniu art. 1 ust. 4 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB;

zarzut czwarty: Sąd niewłaściwie zastosował w niniejszej sprawie pkt 55 wyroku LTTE, wydanego przez Trybunał Sprawiedliwości2 ;

zarzut piąty: Sąd niewłaściwie zastosował w niniejszej sprawie pkt 71 wyroku LTTE;

zarzut szósty: Sąd niewłaściwie zastosował art. 1 ust. 4 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB i pkt 55 wyroku LTTE;

zarzut siódmy: Sąd błędnie uznał, że Rada nie mogła odpowiedzieć na pismo PKK w swoim własnym piśmie z dnia 27 marca 2015 r.

____________

1 Wspólne stanowisko Rady 2001/931/WPZiB z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu (Dz.U. 2001, L 344, s. 93).

2 Wyrok z dnia 26 lipca 2017 r., Rada/LTTE, C-599/14 P, EU:C:2017:583.