Language of document :

Odvolanie podané 25. januára 2019: Rada Európskej únie proti rozsudku Všeobecného súdu (tretia komora) z 15. novembra 2018 vo veci T-316/14, Kurdistan Workers’ Party (PKK)/Rada

(vec C-46/19 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Rada Európskej únie (v zastúpení: B. Driessen, S. Van Overmeire, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastníci konania: Kurdistan Workers' Party (PKK), Európska komisia, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil napadnutý rozsudok Všeobecného súdu,

vydal konečné rozhodnutie o otázkach, ktoré sú predmetom tohto odvolania, a zamietol návrh PKK a

uložil PKK náhradu trov konania, ktoré Rade vznikli v súvislosti s týmto odvolaním a vo veci T-316/14.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Rada tvrdí, že Všeobecný súd v rámci napadnutého rozsudku pochybil v týchto ohľadoch:

prvý odvolací dôvod: Všeobecný súd nesprávne charakterizoval napadnuté rozhodnutia ako rozhodnutia podľa článku 1 ods. 61 ,

druhý odvolací dôvod: Všeobecný súd dospel k nesprávnemu záveru, že rozhodnutia Spojených štátov nemôžu slúžiť ako podklad pre prvotné zaradenie do zoznamu,

tretí odvolací dôvod: Všeobecný súd nesprávne konštatoval, že Rada nevysvetlila, prečo sa domnieva, že rozhodnutia Spojených štátov a nariadenie britského Home Secretary sú rozhodnutiami príslušného orgánu v zmysle článku 1 ods. 4 spoločnej pozície 2001/931,

štvrtý odvolací dôvod: Všeobecný súd nesprávne uplatnil bod 55 rozsudku Súdneho dvora vo veci LTTE2 na posudzovanú vec,

piaty odvolací dôvod: Všeobecný súd nesprávne uplatnil bod 71 rozsudku vo veci LTTE na posudzovanú vec,

šiesty odvolací dôvod: Všeobecný súd nesprávne uplatnil článok 1 ods. 4 spoločnej pozície 2001/931 a bod 55 rozsudku vo veci LTTE,

siedmy odvolací dôvod: Všeobecný súd nesprávne konštatoval, že Rada nemohla odpovedať na list PKK vo svojom vlastnom liste z 27. marca 2015.

____________

1 Spoločná pozícia Rady z 27. decembra 2001 o uplatňovaní špecifických opatrení na boj proti terorizmu (Ú. v. ES L 344, 2001, s. 93; Mim. vyd. 18/001, s. 217).

2 Vec C-599/14 P, Rada/LTTE, EU:C2017:583.