Language of document :

Överklagande ingett den 25 januari 2019 av Europeiska unionens råd av den dom som tribunalen (tredje avdelningen i utökad sammansättning) meddelade den 15 november 2018 i mål T-316/14, Kurdistan Workers’ Party (PKK) mot rådet

(Mål C-46/19 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Europeiska unionens råd (ombud: B. Driessen och S. Van Overmeire)

Övriga parter i målet: Kurdistan Workers' Party (PKK), Europeiska kommissionen, Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva det överklagade domen,

slutligt avgöra målet i sak och ogilla PKK:s talan, och

förplikta PKK att ersätta rådets kostnader i målet om överklagande och i mål T-316/14.

Grunder och huvudargument

Rådet gör gällande att tribunalens dom är behäftad med följande fel:

Första grunden: Tribunalen ansåg felaktigt att de ifrågasatta besluten utgjordes av artikel rena artikel 1.6-beslut1 ,

Andra grunden: Tribunalen slog felaktigt fast att beslut antagna av Förenta staterna inte kan ligga till grund för det ursprungliga upptagandet i förteckningen.

Tredje grunden: Tribunalen fann felaktigt att rådet inte hade förklarat varför det ansåg att besluten antagna av Förenta staterna och det brittiska inrikesministeriets beslut utgjorde ett beslut antaget av behörig myndighet i den mening som avses i artikel 1.4 i gemensam ståndpunkt 931,

Fjärde grunden: Tribunalen tillämpade felaktigt punkt 55 i EU-domstolens dom LTTE,2 på det förevarande målet,

Femte grunden: Tribunalen tillämpade felaktigt domen LTTE, punkt 71, på det förevarande målet.

Sjätte grunden: Tribunalen gjorde en felaktig tillämpning av artikel 1.4 i gemensam ståndpunkt 931 och punkt 55 i domen LTTE.

Sjunde grunden: Tribunalen slog felaktigt fast att rådet inte kunde besvara PKK:s skrivelse i sin egen skrivelse av den 27 mars 2015.

____________

1 Rådets gemensamma ståndpunkt av den 27 december 2001 om tillämpning av särskilda åtgärder i syfte att bekämpa terrorism (EGT L 344, s. 93).

2 Dom C-599/14 P, rådet/LTTE, EU:C:2917:583