Language of document :

Определение на председателя на Съда от 21 декември 2018 г. (преюдициално запитване от High Court (Irlande) — Ирландия) — Minister for Justice and Equality/ND

(Дело C-685/18)1

Език на производството: английски

Председателят на Съда разпореди делото да бъде заличено от регистъра.

____________

1 OВ C 16, 14.1.2019 г.