Language of document :

Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 21 grudnia 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court (Irlandia) - Irlandia) – Minister for Justice and Equality / ND

(Sprawa C-685/18)1

Język postępowania: angielski

Prezes Trybunału zarządził wykreślenie sprawy.

____________

1 Dz.U. C 16 z 14.1.2019.