Language of document :

Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 21. decembra 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court (Irlande) – Írsko) – Minister of Justice and Equalitiy/ND

(vec C-685/18)1

Jazyk konania: angličtina

Predseda Súdneho dvora nariadil výmaz veci.

____________

1 Ú. v. EÚ C 16, 14.1.2019.