Language of document :

Преюдициално запитване от Cour de cassation (Белгия), постъпило на 11 януари 2019 г. — État belge/Pantochim SA, в производство по несъстоятелност

(Дело C-19/19)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Cour de cassation

Страни в главното производство

Жалбоподател: État belge

Ответник: Pantochim SA, en liquidation

Преюдициални въпроси

–    Трябва ли разпоредбата, съгласно която вземането, във връзка с което се подава молба за събиране, „се смята за вземане на държавата членка по местонахождение на [запитвания орган]“, както е предвидена в член 6, [втора алинея] от Директива 2008/55/ЕО на Съвета от 26 май 2008 година относно взаимопомощта при събиране на вземания, свързани с някои видове налози, мита, данъци и други мерки1 , който заменя член 6, параграф 2 от Директива 76/308/ЕИО на Съвета от 15 март 1976 година относно взаимопомощта при събиране на вземания, свързани с някои видове налози, мита, данъци и други мерки2 , да се тълкува в смисъл, че вземането на запитващата държава се приравнява на вземане на запитаната държава, така че вземането на запитващата държава придобива качеството на вземане на запитаната държава?

–    Как трябва да се тълкува терминът „привилегия“, който се съдържа в член 10 от Директива 2008/55/ЕО на Съвета от 26 май 2008 година, а преди кодификацията — в член 10 от Директива 76/308/ЕИО на Съвета от 15 март 1976 година: като преференциално право на предпочтително удовлетворение на вземането пред други вземания в случай на няколко конкуриращи се вземания, или като всеки механизъм, който осигурява преференциални условия за събиране на вземането в случай на няколко конкуриращи се вземания?

–    Трябва ли да се счита за привилегия по смисъла на член 10 от посочените директиви възможността на данъчния орган да извърши при условията, предвидени в член 334 от Програмния закон от 27 ноември 2004 г., прихващане в случай на няколко конкуриращи се вземания?

____________

1     ОВ L 150, стр. 28.

2     ОВ L 73, стр. 18; Специално издание на български език, 2007 г., глава 2, том 1, стр. 35. В Директива 2008/55/ЕО (бележка под линия 3) се посочва, че оригиналното заглавие на Директива 76/308/ЕИО е изменено с Директива 79/1071/ЕИО (ОВ L 331, стр. 10; Специално издание на български език, 2007 г., глава 2, том 2, стр. 6), Директива 92/12/ЕИО (ОВ L 76, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 1, стр. 129) и Директива 2001/44/ЕО (ОВ L 175, стр. 17; Специално издание на български език, 2007 г., глава 2, том 14, стр. 148).