Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Cour de cassation (Belgie) dne 11. ledna 2019 – Belgický stát v. Pantochim SA, v likvidaci

(Věc C-19/19)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Cour de cassation

Účastníci původního řízení

Navrhovatel v řízení o kasačním opravném prostředku: Belgický stát

Odpůrkyně v řízení o kasačním opravném prostředku: Pantochim SA, v likvidaci

Předběžné otázky

Musí být ustanovení, podle něhož je s pohledávkou, která je předmětem žádosti o vymáhání, „zacházeno jako s pohledávkou členského státu, ve kterém má sídlo dožádaný orgán“, jak je stanoveno v čl. 6 [druhém pododstavci] směrnice Rady 2008/55/ES ze dne 26. května 2008 o vzájemné pomoci při vymáhání pohledávek vyplývajících z některých dávek, cel, daní a jiných opatření1 , který nahradil čl. 6 odst. 2 směrnice Rady 76/308/EHS ze dne 15. března 1976 o vzájemné pomoci při vymáhání pohledávek vyplývajících z některých dávek, cel, daní a jiných opatření2 , vykládáno v tom smyslu, že pohledávka dožadujícího státu je postavena na roveň pohledávce dožádaného státu, takže pohledávka dožadujícího státu získává postavení pohledávky dožádaného státu?

Musí být pojem „přednostní zacházení“ podle článku 10 směrnice Rady 2008/55/ES ze dne 26. května 2008 a před kodifikací podle článku 10 směrnice Rady 76/308/EHS ze dne 15. března 1976 vykládán jako přednostní právo spojené s pohledávkou, které jí přiznává právo přednosti před ostatními pohledávkami v případě konkursu, nebo jako jakýkoli mechanismus, který v případě konkursu vede k přednostnímu uhrazení pohledávky?

Je třeba možnost, kterou má daňová správa za podmínek stanovených v článku 334 programového zákona ze dne 27. listopadu 2004 k dispozici k provedení započtení v případě konkursu, považovat za přednostní zacházení ve smyslu článku 10 výše uvedených směrnic?

____________

1     Úř. věst. L 150, s. 28.

2     Úř. věst. L 73, s. 18. Směrnice 2008/55/ES uvádí (poznámka pod čarou 3), že původní název     směrnice 76/308/EHS byl pozměněn směrnicí 79/1071/EHS (Úř. věst. L 331, s. 10), směrnicí     92/12/EHS (Úř. věst. L 76, s. 1) a směrnicí 2001/44/ES (Úř. věst. L 175, s. 17).