Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Cour de cassation (Belgia) 11. jaanuaril 2019 – État belge versus Pantochim SA, likvideerimisel

(kohtuasi C-19/19)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Cour de cassation

Põhikohtuasja pooled

Kassaator: État belge

Vastustaja: Pantochim SA, likvideerimisel

Eelotsuse küsimused

Kas sätet, mille kohaselt tuleb nõuet, mille kohta on esitatud sissenõudmistaotlus, „käsitleda selle liikmesriigi nõudena, kus asub asutus, kellelt abi taotletakse“, nagu see on ette nähtud nõukogu 26. mai 2008. aasta direktiivi 2008/55/EÜ vastastikuse abi kohta teatavate lõivude, tollimaksude, maksude ja muude meetmetega seotud nõuete sissenõudmisel1 artikli 6 lõikes 2, millega asendati nõukogu 15. märtsi 1976. aasta direktiiv 76/308/EMÜ vastastikuse abi kohta teatavate lõivude, tollimaksude, maksude ja muude meetmetega seotud nõuete sissenõudmisel2 artikli 6 lõige 2, tuleb tõlgendada selliselt, et taotleva riigi nõue on samastatud taotluse saanud riigi nõudega, mistõttu taotleva riigi nõue omandab taotluse saanud riigi nõude staatuse?

Kas nõukogu 26. mai 2008. aasta direktiivi 2008/55/EÜ artiklis 10, ja enne kodifikatsiooni nõukogu 15. märtsi 1976. aasta direktiivi 76/308/EMÜ artiklis 10 nimetatud terminit „eelis“ tuleb mõista nõude eesõigusena, mis annab konkurentsi korral nõudele esimuse võrreldes teiste nõuetega, või muu mehhanismina, millega konkurentsi korral saavutatakse nõude eelisjärjekorras tasumine?

Kas maksuhalduri õigust teostada konkurentsi korral programmseaduse artiklis 334 ette nähtud tingimustel tasaarvestus tuleb pidada eeliseks viidatud direktiivide artikli 10 tähenduses?

____________

1  ELT L 150, lk 28.

2  EÜT L 73, lk 18. Direktiivist 2008/55/EÜ nähtub (joonealune märkus nr 3), et direktiivi 76/308/EMÜ algset pealkirja on muudetud direktiiviga 79/1071/EMÜ (EÜT L 331, lk 10), direktiiviga 92/12/EMÜ (EÜT L 76, lk 1) ja direktiiviga 2001/44/EÜ (EÜT L 175, lk 17).