Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 11. siječnja 2019. uputio Cour de cassation (Belgija) – État belge protiv Pantochim SA, u stečaju

(predmet C-19/19)

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Cour de cassation

Stranke glavnog postupka

Žalitelj u kasacijskom postupku: État belge

Druga stranka u kasacijskom postupku: Pantochim SA, u stečaju

Prethodna pitanja

Treba li odredbu prema kojoj se potraživanje u vezi s kojim je podnesen zahtjev za naplatu „smatra potraživanjem države članice u kojoj tijelo kojem se podnosi zahtjev ima sjedište”, kao što je to predviđeno člankom 6. [drugim podstavkom], Direktive Vijeća 2008/55/EZ od 26. svibnja 2008. o uzajamnoj pomoći u naplati potraživanja koja se odnose na određene pristojbe, carine, poreze i druge mjere1 , koji zamjenjuje članak 6. stavak 2. Direktive Vijeća 76/308/EEZ od 15. ožujka 1976. o uzajamnoj pomoći kod naplate potraživanja vezanih uz određene pristojbe, carine, poreze i druge mjere2 , tumačiti na način da se potraživanje države koja je podnijela zahtjev smatra zahtjevom države kojoj se podnosi zahtjev, tako da potraživanje države koja je podnijela zahtjev stječe svojstvo potraživanja države kojoj se podnosi zahtjev?

Treba li pojam „povlašteni tretman” iz članka 10.. Direktive Vijeća 2008/55/EZ od 26. svibnja 2008. i, prije kodifikacije, članka 10. Direktive Vijeća 76/308/EEZ od 15. ožujka 1976., smatrati prioritetnim pravom vezanim uz to potraživanje, koje mu daje pravo prvenstva pred drugim potraživanjima u slučaju postojanja više potraživanja, ili bilo kojim mehanizmom koji ima za učinak, u slučaju postojanja više potraživanja, prioritetnu naplatu potraživanja?

Treba li mogućnost da porezna uprava, u skladu s uvjetima iz članka 334. Programskog zakona od 27. studenoga 2004., izvrši prijeboj u slučaju postojanja više potraživanja smatrati povlaštenim tretmanom u smislu članka 10. gore navedenih direktiva?

____________

1     SL L 150, str. 28.

2     SL L 73, str. 18. Direktiva 2008/55/EZ navodi (bilješka br. 3) da je izvorni naziv Direktive 76/308/EEZ izmijenjen Direktivom 79/1071/EEZ (SL L 331, str. 10.), Direktivom 92/12/EEZ (JO L 76, str. 1.) i Direktivom 2001/44/CE (SL L 175, str. 17).