Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 11. janvārī iesniedza Cour de cassation (Beļģija) – Beļģijas valsts/Pantochim SA, likvidācijas procesā

(Lieta C-19/19)

Tiesvedības valoda – franču

Iesniedzējtiesa

Cour de cassation

Pamatlietas puses

Prasītāja: Beļģijas valsts

Atbildētāja: Pantochim SA, likvidācijas procesā

Prejudiciālie jautājumi

Vai tiesību norma, saskaņā ar kuru prasījumu, par kuru iesniegts piedziņas lūgums, “pielīdzina prasījumiem lūguma saņēmējas iestādes dalībvalstī”, kā tas ir paredzēts Padomes Direktīvas 2008/55/EK (2008. gada 26. maijs) par savstarpējo palīdzību prasījumu piedziņā saistībā ar noteiktiem maksājumiem, nodokļiem un citiem pasākumiem 1 6. panta [otrajā daļā], ar ko ir aizstāts Padomes Direktīvas 76/308/EEK (1976. gada 15. marts) par savstarpējo palīdzību prasījumu piedziņā attiecībā uz zināmiem nodokļiem un citiem pasākumiem 2 6. panta 2. punkts, ir jāsaprot tādējādi, ka lūguma iesniedzējas valsts prasījumu pielīdzina lūguma saņēmējas dalībvalsts prasījumam un līdz ar to lūguma iesniedzējas valsts prasījums kļūst par lūguma saņēmējas dalībvalsts prasījumu?

Vai jēdziens “priekšrocība”, kas lietots Padomes Direktīvas 2008/55/EK (2008. gada 26. maijs) 10. pantā un pirms kodificēšanas Padomes Direktīvas 76/308/EEK (1976. gada 15. marts) 10. pantā, ir jāsaprot kā ar prasījumu saistītas pirmtiesības, kas piešķir tam prioritātes tiesības salīdzinājumā ar citiem prasījumiem gadījumā, ja ir iesniegti vairāki prasījumi, vai kā mehānisms, kura mērķis ir saņemt prasījuma preferenciālu maksājumu gadījumā, ja ir iesniegti vairāki prasījumi?

Vai nodokļu iestādes tiesības 2004. gada 27. novembra programmlikuma 334. pantā paredzētajos apstākļos piešķirt kompensāciju gadījumā, ja ir iesniegti vairāki prasījumi, ir jāuzskata par priekšrocību iepriekš minēto direktīvu 10. panta izpratnē?

____________

1 OV L 150, 28. lpp.

2 OV L 73, 18. lpp. Direktīvā 2008/55/EK (3. zemsvītras piezīme) ir noteikts, ka Direktīvas 76/308/EEK sākotnējais nosaukums tika grozīts ar Direktīvu 79/1071/EEK (OV L 331, 10. lpp.), Direktīvu 92/12/EEK (OV L 76, 1. lpp.) un Direktīvu 2001/44/EK (OV L 175, 17. lpp.).