Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation (Belgia) w dniu 11 stycznia 2019 r. – Państwo Belgijskie / Pantochim SA, w likwidacji

(Sprawa C-19/19)

Język postępowania: francuski

Sąd odsyłający

Cour de cassation

Strony w postępowaniu głównym

Strona wnosząca kasację: État belge

Druga strona postępowania kasacyjnego: Pantochim SA, w likwidacji

Pytania prejudycjalne

Czy przepis, zgodnie z którym wierzytelności będące przedmiotem wniosku o odzyskanie „traktowane są jak wierzytelności państwa członkowskiego, w którym ma siedzibę organ współpracujący”, jak przewidziano w art. 6 [akapit drugi] dyrektywy Rady 2008/55/WE z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu wierzytelności dotyczących niektórych opłat, ceł, podatków i innych obciążeń1 , który zastąpił art. 6 ust. 2 dyrektywy Rady 76/308/EWG z dnia 15 marca 1976 r. w sprawie wzajemnej pomocy przy windykacji roszczeń dotyczących niektórych opłat, ceł, podatków i innych środków2 , należy rozumieć w ten sposób, iż wierzytelności wnioskującego państwa uznawane są za wierzytelności państwa współpracującego, tak że wierzytelności państwa wnioskującego stają się wierzytelnościami państwa współpracującego?

Czy pojęcie „przywileju”, o którym mowa w art. 10 dyrektywy Rady 2008/55/WE z dnia 26 maja 2008 r. oraz, przed jej kodyfikacją, w art. 10 dyrektywy Rady 76/308/EWG z dnia 15 marca 1976 r., należy rozumieć jako preferencyjne traktowanie wierzytelności, które oznacza, że tym wierzytelnościom przysługuje prawo pierwszeństwa w stosunku do innych konkurujących wierzytelności lub jako każdy mechanizm, który ma na celu doprowadzenie, w przypadku konkurujących ze sobą wierzytelności, do uprzywilejowanej zapłaty wierzytelności?

Czy przysługujące organom podatkowym uprawnienie do przeprowadzenia kompensacji, na warunkach określonych w art. 334 ustawy programowej z dnia 27 listopada 2004 r., w przypadku konkurujących ze sobą wierzytelności, należy uznać za przywilej w rozumieniu art. 10 wspomnianych wyżej dyrektyw?

____________

1     Dz.U. L 150, s. 28.

2     Dz.U. L 73, s. 18. W dyrektywie 2008/55/WE wskazano (przypis 3), że pierwotny tytuł dyrektywy został zmieniony dyrektywą 79/1071/EWG (Dz.U. L 331, s. 10), dyrektywą 92/12/EWG (Dz.U. L 76, s. 1) oraz dyrektywą 2001/44/WE (Dz.U. L 175, s. 17).