Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour de cassation (Belgicko) 11. januára 2019 – État belge/Pantochim SA, v likvidácii

(vec C-19/19)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Cour de cassation

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľ v konaní o kasačnom opravnom prostriedku: État belge

Odporkyňa v konaní o kasačnom opravnom prostriedku: Pantochim SA, v likvidácii

Prejudiciálne otázky

Má sa ustanovenie, podľa ktorého pohľadávka, o ktorej vymoženie sa žiada, „sa bude považovať za pohľadávku členského štátu, v ktorom sa dožiadaný orgán nachádza“, ako stanovuje článok 6 [druhý odsek] smernice Rady 2008/55/ES z 26. mája 2008 o vzájomnej pomoci pri vymáhaní pohľadávok týkajúcich sa určitých poplatkov, odvodov, daní a ďalších opatrení1 , ktorý nahradil článok 6 ods. 2 smernice Rady 76/308/EHS z 15. marca 1976 o vzájomnej pomoci pri vymáhaní pohľadávok týkajúcich sa určitých poplatkov, odvodov, daní a ďalších opatrení2 , vykladať v tom zmysle, že pohľadávka žiadajúceho štátu sa považuje za pohľadávku dožiadaného štátu, takže pohľadávka žiadajúceho štátu získava postavenie pohľadávky dožiadaného štátu?

Má sa pojem „výsada“ uvedený v článku 10 smernice Rady 2008/55/ES z 26. mája 2008 a pred kodifikáciou v článku 10 smernice Rady 76/308/EHS z 15. marca 1976 vykladať ako prednostné právo spojené s pohľadávkou, vďaka ktorému má v prípade konkurzu prednosť pred inými pohľadávkami, alebo ako akýkoľvek mechanizmus, ktorého výsledkom je v prípade konkurzu prednostné vyplatenie pohľadávky?

Má sa možnosť uskutočniť v prípade konkurzu zápočet, ktorú má daňová správa za podmienok upravených v článku 334 programového zákona z 27. novembra 2004, chápať ako výsada v zmysle článku 10 uvedených smerníc?

____________

1 Ú. v. EÚ 150, 2008, s. 28.

2 Ú. v. ES L 73, 1976, s. 18; Mim. vyd. 02/001, s. 44. Smernica 2008/55/ES uvádza (v poznámke pod čiarou 3), že pôvodný názov smernice 76/308/EHS bol zmenený smernicou 79/1071/EHS (Ú. v. ES L 331, 1979, s. 10; Mim. vyd. 02/001, s. 299), smernicou 92/12/EHS (Ú. v. ES L 76, 1992, s. 1; Mim. vyd. 09/001, s. 179) a smernicou 2001/44/ES (Ú. v. ES L 175, 2001, s. 17; Mim. vyd. 02/012, s. 27).