Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Cour de cassation (Belgija) 11. januarja 2019 – État belge/Pantochim SA, v likvidaciji

(Zadeva C-19/19)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Cour de cassation

Stranki v postopku v glavni stvari

Vlagateljica kasacijske pritožbe: État belge

Nasprotna stranka v postopku s kasacijsko pritožbo: Pantochim SA, v likvidaciji

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali je treba določbo, v skladu s katero se terjatev, za katero je bilo vloženo zaprosilo za izterjavo, „obravnava kot terjatev države članice, v kateri ima zaprošeni organ sedež“, kot je določeno v členu 6[, drugi odstavek,] Direktive Sveta 2008/55/ES z dne 26. maja 2008 o vzajemni pomoči pri izterjavi terjatev za določene prelevmane, carine, davke in druge ukrepe1 , ki nadomešča člen 6(2) Direktive Sveta 76/308/EGS z dne 15. marca 1976 o vzajemni pomoči pri izterjavi terjatev za določene prelevmane, carine, davke in druge ukrepe2 , razumeti tako, da je terjatev države prosilke izenačena s terjatvijo zaprošene države, tako da terjatev države prosilke pridobi status terjatve zaprošene države?

Ali je treba izraz „ugodnost“ iz člena 10 Direktive Sveta 2008/55/ES z dne 26. maja 2008 in, pred kodifikacijo, iz člena 10 Direktive Sveta 76/308/EGS z dne 15. marca 1976 razumeti kot preferencialno pravico, povezano s terjatvijo, ki ji daje prednostno pravico pred drugimi terjatvami v primeru obstoja več istovrstnih terjatev, ali kot vsak mehanizem, ki ima v primeru obstoja več istovrstnih terjatev za posledico prednostno poplačilo terjatve?

Ali je treba možnost, ki jo ima davčna uprava, da pod pogoji iz člena 334 programskega zakona z dne 27. novembra 2004 izvede pobot v primeru obstoja več istovrstnih terjatev, razumeti kot ugodnost v smislu člena 10 navedenih direktiv?

____________

1 UL 2008, L 150, str. 28.

2 UL L 73, str. 18. V Direktivi 2008/55/ES je navedeno (opomba št. 3), da je bil izvirni naslov Direktive 76/308/EGS spremenjen z Direktivo 79/1071/EGS (UL L 331, str. 10), Direktivo 92/12/EGS (UL L 76, str. 1) in Direktivo 2001/44/ES (UL L 175, str. 17).