Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Cour de cassation (Belgien) den 11 januari 2019 – Belgiska staten mot Pantochim SA, i likvidation

(Mål C-19/19)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Cour de cassation

Parter i det nationella målet

Klagande: Belgiska staten

Motpart: Pantochim SA, i likvidation

Tolkningsfrågor

Ska bestämmelsen om att en fordran i fråga om vilken indrivning begärs ska ”behandlas som en fordran i den medlemsstat där den anmodade myndigheten har sitt säte”, såsom föreskrivs i artikel 6 [andra stycket] i rådets direktiv 2008/55/EG av den 26 maj 2008 om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som har avseende på vissa avgifter, tullar, skatter och andra åtgärder, som ersätter artikel 6.2 i rådets direktiv 76/308/EEG av den 15 mars 1976 om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som har avseende på vissa avgifter, tullar, skatter och andra åtgärder, tolkas så att den anmodande statens fordran ska likställas med en fordran som den anmodade staten har, på så sätt att den anmodande statens fordran ska anses utgöra den anmodade statens fordran?

Ska uttrycket ”privilège” (förmånsrätt) i artikel 10 i rådets direktiv 2008/55/EG av den 26 maj 2008 och, före kodifieringen, artikel 10 i rådets direktiv 76/308/EEG av den 15 mars 1976, tolkas så att det avser den företrädesrätt som fordran är förenad med och som medför en rätt till företräde framför andra fordringar i händelse av konkurrerande anspråk, eller så att det även avser varje annan mekanism som i händelse av konkurrerande anspråk leder till att fordran betalas med företräde framför övriga anspråk?

Ska den möjlighet som skattemyndigheten har att företa kvittning, på de villkor som föreskrivs i artikel 334 i programlagen av den 27 november 2004, i händelse av konkurrerande anspråk anses utgöra en förmånsrätt i den mening som avses i artikel 10 i de ovan nämnda direktiven?

____________