Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal de première instance de Liège (Belgie) dne 21. ledna 2019 – BU v. Belgický stát

(Věc C-35/19)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Tribunal de première instance de Liège

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: BU

Žalovaný: Belgický stát

Předběžná otázka

Porušuje čl. 38 § 1 bod 4 code des impôts sur les revenus 1992 (zákon o daních z příjmů z roku 1992, Belgie) článek 45 a násl. (zásada volného pohybu pracovníků) a článek 56 a násl. (zásada volného pohybu služeb) Smlouvy o fungování Evropské unie tím, že stanoví osvobození od daně pro dávky pro osoby se zdravotním postižením, pouze pokud jsou tyto dávky vypláceny ze státního rozpočtu, tedy belgickým státem, na základě belgických právních předpisů, čímž zakládá diskriminaci ve vztahu mezi daňovým poplatníkem, který je rezidentem Belgie a je příjemcem dávek pro osoby se zdravotním postižením vyplácených belgickým státem, které jsou osvobozeny od daně, a daňovým poplatníkem, který je rezidentem Belgie a je příjemcem dávek pro osoby se zdravotním postižením vyplácených jiným členským státem Evropské unie, které od daně osvobozeny nejsou?

____________